සහතිකය: WH ටැන් - රැහැන් රහිත වළක්වා ගැනීම

"OMG Floor Mat Alarm සතියකට පෙර එය ස්ථාපනය කර ඇති බැවින් මෑතදී සිදු වූ වැසිකිළියක වැටීම ගැන අපි කනස්සල්ලට පත්ව සිටියෙමු. විශේෂයෙන්ම රාත්රී කාලයේදී එය දුරස්ථ රැහැන් රහිත අනතුරු ඇඟවීමක් ඇති කරයි, ඇයගේ පවුල සහ ගෘහස්ථ උපකාරකයාට පවා ඇය වැසිකිලියට යාමට පෙර ඇය වෙත ඉක්මනින් ප්රතිචාර දැක්වීමට හැකි වන අතර මෙය නිසැකවම නොපෙනී යාමෙන් තොරව ඇය කම්පනයට පත් වේ. අපට අවශ්ය උපකාර ලබා දීමට ඇයට හැකි බව දැන,

සහතිකය: WH ටැන් - රැහැන් රහිත වළක්වා ගැනීම

(WH ටැන්)

වෙනත් සහතිකපත්