മിനി പോലിസ് ബോഡി വൺ കാമറ, 1296p, 170Deg, 9 മണിക്കൂർ, GPS, രാത്രി ദൃശ്യം (BWC12)

BWC010 ബോഡി ക്യാമറ - 1 XpX

തീയതി:ജൂൺ 25, ചൊവ്വാഴ്ച

Url:http://omg-solutions.com/body-worn-camera/mini-police-body-worn-camera-1296p-170deg-12-hours-gps-night-visual-bwc010/

മിനി പോലിസ് ബോഡി വൺ കാമറ, 1296p, 170Deg, 9 മണിക്കൂർ, GPS, രാത്രി ദൃശ്യം (BWC12)

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ