ຜະລິດຕະພັນ

ພວກເຮົາຖືກປິດໃນວັນອາທິດ !!ທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາ