ຜະລິດຕະພັນ

ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບວັນເສົາ, ວັນອາທິດແລະວັນຢຸດສາທາລະນະ !!ທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາ