វីដេអូ - ម៉ាស៊ីនថតវ៉ែនតារាងកាយ


ប្រតិបត្តិករបោះជំរុំប្រើម៉ាស៊ីនថតរូបក្នុងសកម្មភាពក្រៅធាតុខ្ពស់បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់និស្សិតអេស៊ីអេស (អាយ)

https://www.straitstimes.com/sport/schools/camp-operators-to-use-body-cameras-to-enhance-safety-in-high-element-outdoor

 


ម៉ាស៊ីនថតរាងកាយ - វីដេអូការណែនាំ


ម៉ាស៊ីនថតរាងកាយ - ការណែនាំវីដេអូបណ្តុះបណ្តាល

 


ម៉ាស៊ីនថតរាងកាយ - វីដេអូ


ម៉ាស៊ីនថតរាងកាយ - វីដេអូប្លែកៗ

ចំនួនមើលសរុប 3216 ថ្ងៃនេះ 3
បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល