گواهی نامه: WH Tan - Wireless Alarm Anti-Fall Prevention Alarm

"OMG Floor Mat Alarm به خوبی از زمانی که ما آن را یک هفته پیش نصب کردیم، نگران بودم که مادربزرگ من در توالت که اخیرا اتفاق افتاده بود نگران بود. از زمان نصب، لحظه ای که او در کنار همسرش می نشیند تختخواب، به خصوص در شب، باعث زنگ بی سیم از راه دور می شود، و خانواده و همسر خانگی او قادر به پاسخ سریع به او سریعا قبل از اینکه حتی به حمام برسد. این قطعا اضطراب سقوط او بدون کمک در حال دیدن است. می دانیم که می توانیم به موقع به او کمک کنیم تا کمک های لازم را ارائه دهیم "

گواهی نامه: WH Tan - Wireless Alarm Anti-Fall Prevention Alarm

(WH Tan)

سایر مشتریان