Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau

  • 0

Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau

Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau

Mae camerâu ym mhobman. Gall pob un ohonom ddal bywyd bob dydd dros y ffôn symudol. Fel arfer, mae pobl yn tueddu i ymddwyn yn well pan fyddant yn gwybod eu bod yn cael eu gwylio. Mae hyd yn oed yr awgrym bod rhywun yn gwylio yn tueddu i ddylanwadu ar bobl. Yn ôl pob tebyg, dim ond pan welwn arwydd y byddwn yn ymddwyn yn wahanol ”Mae teledu cylch cyfyng yn cofnodi 24 / 7“ er nad yw'r camera'n recordio mewn gwirionedd. Mae'r camerâu corff yn cael eu defnyddio'n weithredol mewn asiantaethau gorfodaeth cyfraith ac ysbytai. Fodd bynnag, gellir ei ddefnyddio wrth ddatblygu amaethyddiaeth, mwyngloddio, adeiladu a chludiant. Gellir cwmpasu'r meysydd mwyngloddio ac amaethyddiaeth sydd bob amser yn llawn risgiau trwy ddefnyddio camerâu corff gyda system olrhain WIFI a GPS.
Gall Camera Gwisgo Corff Headset Gwisgadwy storio'r sgwrs rhwng y prynwr a'r gwerthwr yn hawdd ar adeg delio ac yn nes ymlaen gellir defnyddio'r sain a'r fideo hon wedi'i recordio fel tystiolaeth. Gall y ffermwyr, dynion busnes, banciau, cwmnïau yswiriant, swyddogion achub mewn adrannau tân a hyd yn oed y llywodraeth ddefnyddio camerâu corff i fonitro eu gweithwyr a chael rhybuddion o fygythiad.
Dyma rai meysydd lle gall camera corff fod o gymorth.

1. Amaethyddiaeth
2. Mwyngloddio
3. Adeiladu
4. gweithgynhyrchu
5. Cludiant
6. Cyfathrebu
7. Gwasanaethau Trydanol, Nwy ac iechydol
8. Masnach gyfanwerthol
9. Masnach manwerthu
10. Cyllid, yswiriant, a gwasanaethau eiddo tiriog

Amaethyddiaeth

Gellir dadlau y bydd y diwydiant ffermio yn dod yn bwysicach nag erioed o'r blaen yn ystod yr ychydig ddegawdau nesaf. Bydd angen i’r byd gynhyrchu 70% yn fwy o fwyd yn 2050 nag y gwnaeth yn 2006 er mwyn bwydo poblogaeth gynyddol y Ddaear, yn ôl Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig. Er mwyn ateb y galw hwn, mae ffermwyr a chwmnïau amaethyddol yn troi at Rhyngrwyd Pethau am ddadansoddeg a mwy o alluoedd cynhyrchu.
Bydd pob ffermwr yn deall yr anhawster o gadw ei dir yn ddiogel. Fel landlord, nid yw'n anghyffredin bod yn berchen ar filoedd o erwau o dir. Mae'n anodd iawn patrolio a sicrhau pob rhan a chadw tresmaswyr allan. Yn amlach na pheidio, nid oes gan dresmaswyr unrhyw fwriad maleisus o gwbl. Mae'n hawdd baglu ar dir fferm heb sylweddoli hynny. Fodd bynnag, yn achlysurol, bydd lladron neu hyd yn oed brotestwyr yn dod o hyd i'ch ffordd. Dyma ychydig o gyngor da i helpu i ddileu hyn.

• Arwyddion ffordd syml o gyfyngu tresmaswyr, lladron a phrotestwyr gydag arwyddion o amgylch perimedr eich tir.
• Gwnewch eich gweithwyr yn ymwybodol i sicrhau ei bod yn rhan o'u swydd i riportio unrhyw weithgaredd neu dresmasu amheus.
• Rhwystrau corfforol Un ffordd hawdd o unioni hyn yw gweithredu rhwystrau corfforol. Gallai hyn fod yn ffensys neu'n weiren bigog os ydych chi'n teimlo'n arbennig o ataliol.
• Mae camerâu a synwyryddion symud camerâu teledu cylch cyfyng a chamerâu gwisgo'r corff yn rhoi tystiolaeth
• Tagiwch eich cerbydau gyda system GPS a wisgir ar y corff i ddod o hyd iddynt yn hawdd

Mae peiriannau amaeth, perllannau, ffermydd llaeth a chaeau yn fawr ac yn ddrud, ac ni all peiriannau y mae pawb sydd eu hangen yn achlysurol fforddio ei brynu a'i storio. Mae busnesau rhentu offer yn ei gwneud hi'n hawdd cyrchu'r offer hwn yn ôl yr angen, ond sut allwn ni sicrhau ein busnes a'n cynhyrchion?
Mae systemau gwyliadwriaeth fideo yn hynod gyffredin a phoblogaidd, er y gallai fod yn anoddach i leidr ddwyn tractor yn erbyn siwmper, mae angen i bob busnes manwerthu fod yn ymwybodol o'r iawndal gan ladron. Gall camera gwyliadwriaeth fonitro ffermydd, perllannau a chaeau o amgylch y cloc, hyd yn oed pan fyddwch allan o'r swyddfa ond rydych chi am gadw llygad ar gamerâu gwisg corff eich gweithiwr yn recordio fideo bob munud a hefyd sain na all teledu cylch cyfyng ei recordio . Yn ogystal, gellir defnyddio system wyliadwriaeth i fonitro rhyngweithiadau cwsmeriaid, olrhain trin arian yn y gofrestr arian parod, a sicrhau bod eich holl staff a'ch cwsmeriaid yn dilyn safonau diogelwch o amgylch yr offer.
Mae monitro eich busnes amaeth yn ffordd graff o leihau colled a sicrhau'r elw mwyaf posibl. Mae gosod camerâu corff diogelwch fferm yn eich helpu i gadw llygad ar yr hyn sy'n digwydd pan na allwch fod yno.

Cludiant

Dychrynllyd gwaethaf pob rhiant yw i'w plentyn yn ei arddegau fod mewn damwain car. Yn anffodus, mae rhieni'n iawn i bryderu. Prif achos marwolaethau ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau yw marwolaeth cerbydau modur. Gall gosod cerbyd olrhain GPS cam corff ar eich cerbyd i gadw llygad ar ei arferion gyrru neu eu hatal rhag gyrru yn y nos leihau'n sylweddol y siawns y bydd mewn damwain. O gyflymder teithio i union leoliad, mae rhieni'n cael mynediad at wybodaeth hanfodol i helpu i amddiffyn eu plant. Mae Camera Gwisgo Corff Mini Mini gydag Amgryptio [Gyda Sgrin LCD] (BWC060) yn offeryn rhagorol i rieni a chwmnïau nodi gyrwyr a phlant afreolus.
Mae nifer y teithwyr ar drenau, bysiau a gwasanaethau llogi preifat yn tyfu bob blwyddyn ynghyd â galwadau am fwy o dryloywder ac atebolrwydd cyhoeddus. Mae'r defnydd o dechnoleg fideo a wisgir ar y corff ar gynnydd ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth helaeth mewn ymateb i'r galwadau hyn.
Mae technoleg fideo a wisgir ar y corff yn cael ei defnyddio'n dda mewn tair ffordd benodol;

1. Mae trin cwynion cwsmeriaid gan ddefnyddio lluniau fideo yn cael ei ddefnyddio yn lle ffurflenni cwyno ar-lein i greu effeithlonrwydd adrodd ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth.
2. Mae negesydd a phersonél dosbarthu yn defnyddio technoleg fideo a wisgir ar y corff at ddibenion sicrhau ansawdd fel prawf danfon gyda llofnodion yn cael eu dal gan y camera.
3. Fel ataliad effeithiol yn erbyn twyll tocynnau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Virgin Trains yw'r gweithredwr trenau cyntaf yn y DU i ddarparu camerâu a wisgir ar y corff i gwmpasu ei holl bobl rheng flaen, gan arwain at ymosodiadau ar staff yn gostwng mwy na hanner. Datgelodd canlyniadau arolwg fod mwy nag 80% o staff yn teimlo'n fwy diogel yn y gwaith wrth wisgo camerâu corff a byddai bron i 90% yn eu hargymell i gydweithwyr.

MASNACH ADWERTHU

Gellir defnyddio'r camerâu corff i amddiffyn staff manwerthu, eiddo a'r cyhoedd. Mae ymchwil yn dangos bod camerâu a wisgir ar y corff yn cael effaith ataliol a mesurau cefnogol ar gyfer lleihau trais, bygythiadau a cham-drin yn y gwaith. Gall camerâu hefyd gael effaith gadarnhaol ar newid ymddygiad gweithwyr a chwsmeriaid pan fyddant yn sylweddoli eu bod yn cael eu ffilmio.
Nod camerâu a wisgir ar y corff yw lleihau trais tuag at wisgwr y camera, darparu tystiolaeth o ryngweithio / camau a gymerwyd i gadarnhau unrhyw gyhuddiadau a rhoi golwg ddiduedd a theg o ddigwyddiad, rhyngweithio neu swydd. Mae teledu cylch cyfyng yn offeryn gwych nad oes ganddo sain yn rheolaidd, ond mae camerâu corff yn cynnig cefnogaeth a thystiolaeth ychwanegol.
Gall canolfannau manwerthu ddefnyddio camerâu corff adnabod wynebau i leihau twyll a lladrad. Mae cwmnïau'n uwchlwytho lluniau o bobl maen nhw am eu gwylio, fel siopwyr hysbys, gweithwyr anfodlon neu bobl eraill o ddiddordeb, i'r system. Yna mae'r system yn gwylio am yr unigolion hynny yn y siop. Mae lladrad mewn manwerthu hefyd yn digwydd wrth y cownter til wrth i arianwyr fethu â sganio cynhyrchion ar gyfer ffrindiau a theulu. Systemau, fel Stop Lift gyda chamerâu diogelwch a throsoledd deallusrwydd artiffisial i anfon rhybuddion wrth i hyn ddigwydd.
Mae yna frandiau, er enghraifft, na fyddent yn difyrru gwisgo unrhyw beth heblaw larwm panig synhwyrol oherwydd canfyddiad y cwsmer ei fod yn cael ei wylio. Mae ychydig yn debyg i'r dadleuon o blaid ac yn erbyn gwarchodwyr diogelwch manwerthu wrth y drysau mae'n atgof corfforol i ddarpar ladron nad oes croeso iddynt.

Masnach cyfanwerthu

Yn yr adroddiad diweddaraf, “Biometric Marketing 2019,” darganfyddir bod manwerthwyr, er gwaethaf pryderon, yn archwilio technoleg biometreg, gan gynnwys olrhain ymddygiad a chydnabod wyneb a llais, ar gyfer hysbysebu a thargedu hyrwyddo. Gall y systemau hyn nodi ac olrhain siopwyr mewn siopau brics a morter a dysgu eu dewisiadau, fel sut mae manwerthwyr ar-lein yn defnyddio cwcis. Yna gellir defnyddio'r wybodaeth i ryngweithio â nhw trwy eu ffonau, arwyddion yn y siop neu mewn ffyrdd eraill.
Mae cyfraddau troseddu cynyddol ac ymosodiadau terfysgol ledled y byd yn ysgogi galw mawr am welliannau yn strategaethau gwyliadwriaeth gwahanol ranbarthau. Mae camerâu corff yn darparu golwg gymharol glir a gwybodaeth amser real am y gweithgareddau sy'n mynd o gwmpas. Fel mewn unrhyw fusnes sydd â rhestr gorfforol, mae dwyn yn ddigwyddiad cyffredin iawn sy'n costio miloedd, os nad miliynau, doleri'r flwyddyn i fusnesau. Mae gweithwyr yn gyfrifol am nifer fawr o nwyddau wedi'u dwyn, ond ar gyfer cyfanwerthwyr, mae pryder hefyd bod eraill yn dwyn cynhyrchion wrth eu cludo. Sicrhewch fod gennych fesurau diogelwch cryf ar waith. Rhaid i weithwyr wisgo camerâu corff i wneud tystiolaeth ar nwyddau wedi'u dwyn a chamerâu corff gyda thracio GPS mewn cerbydau i ddod o hyd i leoliad cerbydau wedi'u dwyn gyda chynhyrchion.

Mwyngloddio

Dros y blynyddoedd, defnyddiwyd technoleg fideo i werthuso amlygiad gweithwyr i wahanol fathau o halogion. Mae Helmet-Cam gyda GPS yn dechnoleg syml a chymharol rhad i'w sefydlu a'i ddefnyddio. Mae'n cynnwys camera fideo ysgafn, dull ar gyfer cartrefu offerynnau mewn ffordd sy'n caniatáu i lowyr berfformio gwaith.
Yn amlwg, mae unrhyw system sy'n helpu staff diogelwch i ganolbwyntio ar weithgareddau mwy ffrwythlon yn cynyddu effeithlonrwydd ac yn gwella diogelwch. Ond gall argaeledd system ddiogelwch fideo wedi'i haddasu sydd wedi'i hintegreiddio â systemau rheoli a rheoli eraill ddarparu teclyn pwerus iawn i lawer o weithrediadau mwyngloddio a all sicrhau buddion sylweddol mewn meysydd eraill hefyd, megis diogelwch ac effeithlonrwydd prosesu er enghraifft. Unwaith y bydd rheolwyr yn sylweddoli'r pŵer ar flaenau eu bysedd, maent yn gweld cyfleoedd newydd i'w gymhwyso a gall gwerth ychwanegol sylweddol ddeillio o'r buddsoddiad.
Bydd camerâu adnabod dynol wrth fynedfeydd ac allanfeydd yn monitro pwy sy'n dod i mewn a phwy sy'n gadael. Mae gan y mwyafrif o fwyngloddiau ddiogelwch a phwyntiau gwirio, felly mae digon o amser i ddal wyneb yn glir. Mae gorfodaeth cyfraith OMG wedi datblygu ei system adnabod wynebau sy'n cynnwys swyddogaethau cymharu dynol i gydnabod pobl ac atal pobl dan amheuaeth neu bobl sydd ar y rhestr ddu rhag mynd i mewn i adeilad y pwll glo.
nid ydym yn siarad yma am gynhyrchion oddi ar y silff. Fel darpar brynwr, mae angen i chi nodi cyflenwr addas sydd â chynhyrchion a phrofiad perthnasol, ac mae angen i chi hefyd sicrhau bod y system a ddewiswyd eisoes wedi'i datblygu a'i gosod yn llwyddiannus. Fel cynhyrchion OMG mae camerâu a wisgir ar y corff yn helpu gweithwyr mewn mwyngloddio i gymryd fideo o amgylchiadau a helmed gyda cham a GPS yn ddefnyddiol wrth ddod o hyd i weithwyr sydd ar goll o dan y bryn a bydd GPS yn olrhain ble mae gweithwyr yn lleoli.

Adeiladu

Mae camerâu a wisgir ar y corff (BWC), a elwir hefyd yn gamerâu corff a fideo a wisgir ar y corff, neu gamerâu gwisgadwy yn system recordio sain, fideo neu ffotograffig gwisgadwy. Mae gweithwyr a chyflogwyr yn y diwydiant adeiladu yn parhau i wynebu nifer o risgiau a heriau sy'n dod i'r amlwg. O slipiau a chwympiadau ac ymyrraeth busnes sy'n gysylltiedig â'r tywydd i danau ac offer wedi'i ddwyn, bydd safleoedd adeiladu yn wynebu risgiau dirifedi bob dydd. Mae camerâu corff yn rhoi tystiolaeth mewn gwirionedd beth ddigwyddodd ac yn amddiffyn offerynnau i gael eu dwyn.
Nid yw tân ar safle adeiladu mor anghyffredin. Bydd gwreichionen sengl o sander, weldiwr, sigarét, gwifren drydanol, goleuadau dros dro ac ati yn gosod pren, toddyddion, pecynnu neu gasoline i gyd i'w canfod ar safleoedd adeiladu mewn fflamau. Mae camerâu corff sy'n cael eu gwisgo gan weithwyr yn creu larwm mewn perygl ac mae GPS yn rhoi'r cliw i swyddogion lle mae tân yn cael fflamau.
Gall safleoedd swyddi heb oruchwyliaeth arwain at ddifrod anhysbys o ollwng neu bibellau wedi'u rhewi, mudlosgi gwaith poeth, a dwyn / fandaliaeth offer a deunyddiau. Camerâu corff OMG neu helmedau gyda'r camera yw'r opsiynau gorau i weithwyr eu gwisgo yn ystod eu shifft i gael amddiffyniad, weithiau nid yw gweithwyr yn hoffi ei gilydd neu ddim eisiau gweithio gyda'i gilydd a chreu trais yn y gweithle, os ydyn nhw'n gwybod eu bod nhw yn cael eu ffilmio eu newid ymddygiad mewn eiliad.

gweithgynhyrchu

Gweithgynhyrchu yw prosesu deunyddiau crai neu rannau yn nwyddau gorffenedig trwy ddefnyddio offer, llafur dynol, peiriannau a phrosesu cemegol. Mae gweithgynhyrchu ar raddfa fawr yn caniatáu ar gyfer cynhyrchu mas o nwyddau gan ddefnyddio nifer fawr o weithwyr a thechnolegau uwch. Mae technegau gweithgynhyrchu effeithlon yn galluogi gweithgynhyrchwyr i fanteisio ar ddarbodion maint, gan gynhyrchu mwy o unedau am gost is.
Rydym yn gwybod bod nifer fawr o weithwyr yn llai cynhyrchiol yn ôl rheol economaidd. Pan fydd miloedd o weithwyr mewn un lle yna mae 100% yn siawns na fydd rhai gweithwyr yn gweithio'n effeithlon, felly bydd gosod camerâu corff ar weithwyr yn rhoi data nad yw gweithwyr yn gweithio'n effeithlon ond yn cymryd cyflogau bob mis. Yn ail, mae camerâu corff yn rhoi tystiolaeth o'r gweithwyr hynny sy'n torri rheolau'r cwmni. Yn drydydd, diogelwch yw prif ffactor unrhyw sefydliad, cwmni neu siopau mae camerâu corff yn rhoi tystiolaeth wedi'i gwerthu o gynhyrchion wedi'u dwyn. Mae camerâu teledu cylch cyfyng yn hen ddyfeisiau gwyliadwriaeth ond nid ydyn nhw'n recordio sain, ond gyda chamerâu corff, mae gweithwyr marchnad yn gwybod canfyddiad prynwyr beth yw eu barn am eu cynhyrchion.

Cyfathrebu

Mae'r camera diogelwch yn rhan o fywyd bob dydd. Mae'n rhan bwysig o gynllun diogelwch pob sefydliad. Dylai hefyd fod yn rhan o'ch cynllun rhyddhad trychineb. Mae llawer o sefydliadau'n anwybyddu'r buddion y gall camera diogelwch eu cael ar y ddwy ochr. Mae cyfathrebu mewn sefydliadau yn cwmpasu'r holl ffyrdd, ffurfiol ac anffurfiol, ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth, i lawr, ac ar draws y rhwydwaith o reolwyr a gweithwyr mewn busnes. Gellir defnyddio'r amrywiol ddulliau cyfathrebu hyn i ledaenu gwybodaeth swyddogol rhwng gweithwyr a rheolwyr, i gyfnewid achlust a sibrydion, neu unrhyw beth rhyngddynt. Felly, pe bai gweithwyr yn gwisgo camera'r corff yna efallai na fyddai gwybodaeth swyddogol yn trafod a pheidio â mynd allan fel si.
Yn ystod hanes cynnar corfforaethol America, sy'n ymestyn yn ôl ychydig yn fwy na 150 mlynedd, gweithredodd rheolwyr America fel cwmnïau cyfathrebu “o'r brig i lawr” llym. Beth bynnag a ddywedodd mwyafrif perchnogion y cwmni oedd y gyfraith. Pe bai gan y cwmni uwch bwyllgor rheoli, byddai strategaethau ar gyfer gwneud popeth o werthu'r cynnyrch i ddelio â gweithwyr yn cael eu trafod y tu ôl i ddrysau caeedig. Ar ôl i reolwyr wneud y penderfyniadau hynny, gofynnwyd i lefelau is o reolwyr roi'r penderfyniadau hynny ar waith. Ychydig o fewnbwn oedd gan weithwyr. Fe wnaethant fel y dywedwyd wrthynt neu ddod o hyd i waith yn rhywle arall.

Gwasanaethau Trydanol, Nwy ac iechydol

Mae sefydliadau trydan yn hynod beryglus yng ngoleuni'r ffaith y gall hyd yn oed diffyg sylw bach wneud bywyd yn berson. Mae hyfywedd camerâu a wisgir ar y Corff fel arloesedd arsylwi yr un mor arwyddocaol i'r swyddfa drydan. Manteision Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff mewn sefydliad Trydan Cyfyngwch y cynrychiolwyr i gydymffurfio â rheolau diogelwch yn ystod eu horiau gwaith ar y sail bod hyd yn oed ychydig o ddiffyg sylw gan y gweithwyr yn achosi direidi gwirioneddol iddynt. I wirio digwyddiad dilys, mae'n sylfaenol cyflwyno i'r holl safonau a chanllawiau lles. Cadwch y tresmaswyr a'r unigolion anghymeradwy o ward y sefydliad trydan i beidio â gwirio brifo yn unig eto, yn ogystal, i'w cysgodi o'r sefydliadau trydan peryglus.
Mae nifer o batrymau arloesi yn gyrru'r hysbyseb nwy ac olew. Mae sefydliad olew a nwy yn Unol Daleithiau America wedi rhoi camerâu a wisgir ar y corff i'w staff diogelwch a maes. Y rheswm y tu ôl i arsylwi camerâu yw ehangu effeithiolrwydd diogelwch, cadw gofalusrwydd ar y staff maes. Trwy ddefnyddio camerâu a wisgir ar y corff gan staff diogelwch a maes, mae angen i'r sefydliad ddilyn dibenion.
Trwy ddefnyddio camerâu a wisgir ar y corff mewn cymorth misglwyf, gellir asesu ac asesu tu mewn i garthffosydd di-haint a llinellau cymorth preifat wrth ddal lluniau'n raddol. Byddwch yn cydnabod yr amrywiol faterion a'u tueddiad ar unwaith. Er enghraifft, rhoddodd CASA Sanitary Wares Factory, Canada gamerâu a wisgwyd ar y corff i'w harbenigwyr a staff eraill ar awr eu rhwymedigaeth. Fe wnaethant fanteisio ar Gamerâu Gwisgo'r Corff yn y canlynol:

• Sgriniwch y gweithwyr 'p'un a ydyn nhw'n cadw egwyddorion y sefydliad ai peidio yn gwylio rheolaeth ar ddeunydd gwastraff
• Gwyliwch am ddeunydd gwastraff
• Caniatáu arolwg cludadwy ar gyfer gwylio oddi ar y safle
• Sgrinio'r rhesymau dros anffodion a gwahanol anffodion
• Yn cadw'r tresmaswyr a'r bobl anghymeradwy o locale y maes olew
• Yn sgrinio'r gweithwyr p'un a ydynt yn cydymffurfio ag egwyddorion y sefydliad ai peidio
• Cael delwedd o gae cynhyrchu nwy
• Gwylfeydd yn rheoli deunydd gwastraff
• Yn ymatal rhag cymryd a dinistrio
• Yn caniatáu adolygiad cludadwy ar gyfer gwylio oddi ar y safle
• Sgrinio'r rhesymau dros anffodion a gwahanol anffodion

Cyllid, yswiriant, a gwasanaethau eiddo tiriog

Mae cymdeithasau sy'n gysylltiedig ag arian fel banciau yn cael eu hystyried fel y sefydliadau mwyaf sicr ar y ddaear. Rydym yn gwaddoli ein harian parod, addurniadau, ac archifau sylweddol trwy ddibynnu arnynt. Yn y modd hwn, mae fframwaith arsylwi fideo dewis yn sylfaenol i'r sefydliadau ariannol hyn. Gyda datblygiadau cyfredol mewn arloesi datblygedig a chanfyddiad IP, mae nifer o fanciau yn gobeithio helpu hyfedredd eu fframweithiau diogelwch trwy roi adnoddau yn yr arloesedd newydd hwn. Mae camerâu a wisgir ar y corff a fframweithiau canfyddiad camerâu teledu cylch cyfyng gydag ymchwiliad fideo blaengar, er enghraifft, cydnabyddiaeth wyneb yn addasu i'r mater o gribddeiliaeth siec mewn banciau trwy wybodaeth cyfnewid croniclau a dal lluniau o dorwyr cyfraith. Mae'r data hwn yn ddefnyddiol i ganfod troseddwyr ac yn helpu i sicrhau cyfrifon cleientiaid. Gall camerâu a wisgir ar y corff uwchraddio ymddiriedaeth cleientiaid yn y banc. Po fwyaf sicr yw banc, y mwyaf sicr fydd cleientiaid. Mae fframwaith rhagchwilio fideo banc effeithlon trwy gamerâu a wisgir ar y corff a chamerâu teledu cylch cyfyng yn hynod ddefnyddiol. Mae camerâu wedi'u gwisgo â'r corff wedi symud tuag at ddod yn ddarn o bob swyddfa. Bron, mae pob diwydiant yn ceisio ei addasu i arsylwi ei labrwyr. Yn yr un modd, mae asiantaethau yswiriant fel arfer yn ceisio defnyddio recordiad fideo a ddaliwyd ar awr y digwyddiad i ddangos neu ddim yn hoffi dyletswydd, a byddant hyd yn oed yn mentro i'r fath eithaf i geisio defnyddio recordiad fideo o unigolyn yn ei gartref neu mewn mannau agored. i ddangos bod yr unigolyn wedi gorliwio ei glwyfau. Yn y modd hwn, mae defnyddio camera-corff yn neilltuo llawer iawn o arian parod gan gymdeithasau gan fod camerâu corff yn rhoi tystiolaeth a yw'r llafurwr hwn yn gymwys i roi arian parod i amddiffyn ai peidio. Dyma'r peth y mae asiantaethau yswiriant yn ei danlinellu wrth ddefnyddio camerâu corff.
Manteision camerâu a wisgir ar y Corff mewn Banciau a sefydliadau eraill sy'n gysylltiedig ag arian:

• Mae banciau'n parhau i ganolbwyntio ar y rhai sy'n torri'r gyfraith sy'n chwilio am randaliad mawr. Gall y trefniant rhagchwilio camerâu corff gorau a wisgir gan gorff fancio byrgleriaethau.
• Oherwydd lladrad ac cribddeiliaeth gellir defnyddio ffilmiau camera wedi'u gwisgo ar y corff i adnabod y rhai sydd dan amheuaeth.

Gall gweithwyr proffesiynol eiddo tiriog sy'n defnyddio rhagofalon diogelwch yn ofalus ac sy'n parhau i fod yn wyliadwrus yn y maes ddod yn dargedau troseddwyr o hyd.

A fyddech chi'n gwisgo cam corff? Mae gan ymarferwyr ymatebion cymysg i'r cwestiwn hwnnw. Wrth edrych yn ôl dywed Hinkel y gallai ei hymosodwr fod wedi cael ei atal pe bai hi'n gwisgo camera corff ond nid o reidrwydd. Nid oedd yn swil ynglŷn â datgelu ei hunaniaeth na darparu copi o'i drwydded. I rywun tebyg iddo nad yw'n ymddangos ei fod yn ofni cael ei ddinoethi, a allai dyfais recordio fel corff gael unrhyw effaith ar ei ymddygiad? “Rwy’n credu bod mesurau ataliol a dysgu sut i beidio â chael eich hun mewn sefyllfa wael gymaint yn bwysicach,” meddai Hinkel, gan ychwanegu bod hyfforddiant hunan-amddiffyn ac addysg ddiogelwch yn cynnig atebion tymor hwy na dyfeisiau sydd i fod i gael eu defnyddio ar hyn o bryd. “Rwy’n credu bod yn rhaid i chi baratoi eich meddylfryd.”

cyfeiriadau

Anon., Nd [Ar-lein]
Ar gael yn: https://www.pinnacleresponse.com/body-worn-cameras-for-rail-transportation-and-logistics
CONTRIBUTOR, S., EBRILL 22, 2019. CYLCHGRAWN STORES NRF. [Ar-lein]
Ar gael yn: https://stores.org/2019/04/22/captured-on-camera/
Ewrop, LM, Gorffennaf 5, 2017. LPM. [Ar-lein]
Ar gael yn: https://losspreventionmedia.com/body-worn-camera-policy-retailers/
Johnson, C., nd Cyfeirnod ar gyfer busnes. [Ar-lein]
Ar gael yn: https://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Clo-Con/Communication-in-Organizations.html
Rebecca Webb, Medi 26, 2017. Risg Clir. [Ar-lein]
Ar gael yn: https://www.clearrisk.com/risk-management-blog/7-risks-wholesalers-must-prepare-for
Security, R., nd Rewire Security. [Ar-lein]
Ar gael yn: https://www.rewiresecurity.co.uk/blog/the-true-cost-of-vehicle-tracking

Golygfeydd Cyfanswm 4381 Golygfeydd 3 Heddiw
Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

500 o Fentrau Gorau Singapore 2018 a 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

   Camera Ffrwd Byw 4G
   Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
    ↳ Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
    ↳ Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
    ↳ Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
    ↳ Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
    ↳ Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
    ↳ Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
    ↳ Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
    ↳ Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
    ↳ Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
    ↳ Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
    ↳ Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
    ↳ Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
    ↳ Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
    ↳ Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
    ↳ Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
    ↳ Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
    ↳ Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
    ↳ Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
    ↳ Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
    ↳ Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
    ↳ Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
    ↳ Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
    ↳ Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
    ↳ Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ 5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
    ↳ Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
    ↳ Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
    ↳ Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
    ↳ Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
    ↳ Erthyglau
    ↳ Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
    ↳ Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
   Camera Gwisg Corff
    ↳ BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
    ↳ BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
    ↳ BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
    ↳ BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
    ↳ BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
    ↳ BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
    ↳ BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
    ↳ BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
    ↳ BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
    ↳ BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
    ↳ OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
    ↳ BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
    ↳ BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
    ↳ BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
    ↳ Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
    ↳ Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
   Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
   Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
   Camera Pen-Set
   newydd
   Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
    ↳ BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
    ↳ Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
    ↳ BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
    ↳ Clip Clip (BWA010)
    ↳ Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
    ↳ Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
    ↳ Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
    ↳ Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
    ↳ Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
    ↳ fideos
    ↳ BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
    ↳ Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
    ↳ Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
    ↳ Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
    ↳ Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
    ↳ BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
    ↳ Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
    ↳ Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
    ↳ Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
    ↳ Camera Button (SPY031)
    ↳ WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
    ↳ Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
    ↳ cynhyrchion
    ↳ Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
    ↳ Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
    ↳ Swyddi Rhestru
   fideo
    ↳ Ffilm Ffilmiau

Newyddion Diweddaraf