Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?

  • 0

Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?

Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?

Diffinnir technoleg fel y set o sgiliau, gwybodaeth, neu sgiliau a ddefnyddir trwy wrthrychau artiffisial i gyrraedd pen penodol; Ond ym maes diogelwch, beth yw hynny? Mae'n ymddangos yn amlwg nad yw lleihau trosedd, fodd bynnag, bob amser wedi bod yn gysylltiedig â'r perwyl hwn.

Ers dechrau hanes, mae'r bod dynol wedi ceisio croesi rhwystrau anwybodaeth ac mae hyn wedi arwain at gerrig milltir technolegol sylfaenol, ond yn hanfodol ar gyfer cynnydd dilynol, megis yr olwyn, meteleg, ac ati.

 


https://www.google.com/search?q=How+Body-Worn+Cameras+Aid+Law+Enforcement%3F&sxsrf=ACYBGNQ_Bq_wwzHBi43xMZHQrOvd1DO00A:1571122539985&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzx5PH153lAhXLP48KHQcZDe4Q_AUIFSgE&biw=1533&bih=801#imgrc=e4wJDFebyRPtCM:

 

Mae camerâu corff yn recordwyr sydd wedi'u cynllunio i'w gwisgo ar wisg swyddog gorfodaeth cyfraith, sy'n darparu recordiad clyweledol o ddigwyddiadau o safbwynt y gwisgwr, wrth arfer ei swyddogaethau.

Mae asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn defnyddio camerâu fideo corff (CGS) i recordio synau a delweddau mewn amser real yn ystod digwyddiadau a rhyngweithio ag aelodau o'r cyhoedd, tystion a phobl dan amheuaeth i'w defnyddio wedi hynny fel rhan o ymchwiliadau ac i gasglu tystiolaeth. Mae cofnodion a wneir gyda CGS yn ychwanegu gwerth at y dystiolaeth a gasglwyd; ni ddylid eu hystyried fel yr unig ffynhonnell dystiolaeth.

Mae'r system HVAC yn cynnwys camera bach ynghlwm wrth wisg plismon neu sbectol haul neu wedi'i wisgo fel helmed, sy'n recordio synau a delweddau yn ystod rhyngweithiad yr heddwas â'r cyhoedd. Mae'r wybodaeth ddigidol a gofnodwyd yn cofnodi digwyddiadau o safbwynt y swyddog wrth gyflawni ei ddyletswyddau.

Dyluniwyd y CAC i gofnodi cofnodion yn agored a fydd yn darparu cofnod dibynadwy, cywir a diduedd o ddigwyddiadau sy'n cynnwys aelodau mewn lifrai o asiantaethau gorfodaeth y Gyfraith. Pwrpas yr arfer hwn yw gwella tryloywder ac atebolrwydd pe bai cwestiynau neu bryderon yn codi neu a ddylid gosod cyhuddiadau o ganlyniad i ddigwyddiad, a darparu tystiolaeth ar gyfer erlyn os bydd digwyddiad yn digwydd. roedd yn rhaid i weithredoedd troseddol ddod gyda nhw.

Cynhaliodd asiantaethau gorfodaeth y gyfraith astudiaeth ddichonoldeb ar ddefnydd y CGS a oedd yn cynnwys adolygiad trylwyr o faterion preifatrwydd cymhleth a materion cyfreithiol neu bolisi. Mae offer a thechnoleg CAC yn esblygu'n gyflym, ac mae'r asiantaethau'n adolygu eu polisïau, eu gweithdrefnau a'u hoffer yn barhaus i sicrhau bod yr arferion gorfodaeth cyfraith mwyaf effeithiol yn cael eu defnyddio. Mae'r agwedd hon ar y gwaith yn cynnwys prosiectau ymchwil a pheilot i brofi technolegau newydd. Nod yr asiantaethau gorfodaeth cyfraith yw darparu technoleg uwch ac offer cyfryngau cymdeithasol i aelodau rheng flaen wella eu gallu i ymateb i realiti newydd wrth sicrhau diogelwch y cyhoedd a'r heddlu.

Nododd y profion hefyd nodweddion y CAC yn gywir i asesu anghenion asiantaeth gorfodi'r gyfraith yn well trwy ailadrodd digwyddiadau sy'n ymwneud â defnyddio grym. Yn seiliedig ar y meini prawf gwerthuso a'r paramedrau a ddarparwyd gan y senarios ailadroddadwy, roedd yn bosibl canolbwyntio ar newidynnau penodol sy'n gysylltiedig â phob agwedd ar ddefnyddio grym corfforol i bennu'r lle gorau i roi'r camera ar y heddwas sy'n cyflawni ei ddyletswyddau ac ar y nodweddion y mae'n rhaid i'r CGS feddu arnynt i fodloni'r gofynion ar gyfer casglu tystiolaeth.

Mae gwasanaethau'r heddlu'n defnyddio technoleg gymharol newydd i gadw'r heddlu ac aelodau'r cyhoedd y maen nhw'n rhyngweithio â nhw yn atebol am unrhyw gamau. Mae'r CGS yn darparu mwy o dryloywder ac atebolrwydd i bawb dan sylw ac yn cyflwyno darlun goddrychol o'r hyn y mae swyddogion heddlu yn dod ar ei draws yn aml yn sefyllfaoedd dwys a hynod ddeinamig. Gall prosiectau fel yr un hwn asesu a phennu gwerth ychwanegol offer heddlu newydd. Fel heddlu modern, mae'r asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn ymchwilio ac yn gwerthuso technolegau newydd yn gyson i gyflawni ei fandad i amddiffyn Sifiliaid. Mae nod y dull hwn yn aros yr un fath - i roi'r offer sydd eu hangen ar aelodau asiantaethau gorfodaeth cyfraith i oresgyn yr heriau sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd plismona presennol mewn amgylchedd sy'n newid yn barhaus.

 

Nodwyd risgiau preifatrwydd yn ystod yr Asesiad Effaith Preifatrwydd (PIA), a gwnaed yr argymhellion canlynol i'w lliniaru:

  • Bydd asiantaethau gorfodaeth y gyfraith yn datblygu polisi i sicrhau cadw, gwaredu a storio cofnodion a wneir trwy'r CGS;
  • Ni fydd yr asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn cofnodi ei holl ryngweithio a sgyrsiau ag aelodau o'r cyhoedd;
  • Pan fydd aelodau asiantaethau'n defnyddio'r CGS yn fframwaith cyfreithiol eu dyletswyddau, byddant yn gwneud hynny'n agored
  • Cyn belled ag y bo modd yn dactegol, bydd aelodau asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn cynghori dinasyddion pan fyddant yn cael eu ffilmio;
  • Ar ddiwedd pob shifft, bydd yr holl luniau fideo yn cael eu huwchlwytho i ddyfais storio ddiogel a gymeradwywyd gan asiantaethau i'w datgelu, ei chadw a'i gwaredu;
  •  Gall dinasyddion ofyn am gael gweld eu gwybodaeth bersonol. Gellir cyflwyno ceisiadau am fynediad i gofrestriadau CAC a wneir o dan y Ddeddf Mynediad at Wybodaeth a'r Ddeddf Preifatrwydd trwy dudalen we ATIP.
  • Bydd y defnydd o CACs yn cael ei gyfleu i'r cyhoedd, yn enwedig mewn datodiadau lle mae camerâu yn cael eu defnyddio, ac yn fewnol i aelodau asiantaethau gorfodaeth cyfraith i'w hysbysu o bolisïau ac arferion gorau yn hyn o beth.

 

Defnyddir CACs i gasglu tystiolaeth ar gyfer ymchwiliadau troseddol ac i gyflawni ymrwymiad asiantaethau gorfodaeth cyfraith i adeiladu perthnasoedd trwy hyrwyddo cartrefi diogel a chymunedau diogel ledled y wlad. Bydd defnyddio CACs hefyd yn cefnogi mandad asiantaethau gorfodaeth y Gyfraith i atal troseddau, ymchwilio i droseddau, cynnal heddwch a threfn, gorfodi deddfau, a chyfrannu at ddiogelwch cenedlaethol. , sicrhau diogelwch swyddogion y llywodraeth, pwysigion sy'n ymweld, ac aelodau cenadaethau tramor, a darparu gwasanaethau cymorth gweithredol hanfodol i asiantaethau gorfodaeth cyfraith eraill. Wrth ryngweithio â'r cyhoedd, bydd aelodau'n defnyddio CACs yn ôl eu disgresiwn, yn dibynnu ar bolisïau rhyngweithio cyhoeddus. Mae'r asiantaethau gorfodaeth cyfraith wedi ymrwymo i ddiogelu'r wybodaeth bersonol a gesglir ac adolygu ei pholisïau a'i gweithdrefnau yn barhaus i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfau ffederal.

Golygfeydd Cyfanswm 4127 Golygfeydd 2 Heddiw
Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

500 o Fentrau Gorau Singapore 2018 a 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

   Camera Ffrwd Byw 4G
   Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
    ↳ Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
    ↳ Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
    ↳ Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
    ↳ Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
    ↳ Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
    ↳ Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
    ↳ Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
    ↳ Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
    ↳ Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
    ↳ Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
    ↳ Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
    ↳ Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
    ↳ Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
    ↳ Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
    ↳ Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
    ↳ Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
    ↳ Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
    ↳ Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
    ↳ Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
    ↳ Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
    ↳ Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
    ↳ Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
    ↳ Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
    ↳ Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ 5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
    ↳ Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
    ↳ Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
    ↳ Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
    ↳ Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
    ↳ Erthyglau
    ↳ Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
    ↳ Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
   Camera Gwisg Corff
    ↳ BWC097-WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie gyda Camera Radio Dwy Ffordd
    ↳ BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
    ↳ BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
    ↳ BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
    ↳ BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
    ↳ BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
    ↳ BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
    ↳ BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
    ↳ BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
    ↳ BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
    ↳ BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
    ↳ OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
    ↳ BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
    ↳ BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
    ↳ BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
    ↳ Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
    ↳ Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
   Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
   Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
   Camera Pen-Set
   newydd
   Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
    ↳ BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
    ↳ Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
    ↳ BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
    ↳ Clip Clip (BWA010)
    ↳ Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
    ↳ Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
    ↳ Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
    ↳ Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
    ↳ Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
    ↳ fideos
    ↳ BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
    ↳ Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
    ↳ Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
    ↳ Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
    ↳ Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
    ↳ BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
    ↳ Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
    ↳ Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
    ↳ Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
    ↳ Camera Button (SPY031)
    ↳ WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
    ↳ Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
    ↳ cynhyrchion
    ↳ Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
    ↳ Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
    ↳ Swyddi Rhestru

Newyddion Diweddaraf