Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?

  • 0

Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?

Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?

Diffinnir technoleg fel y set o sgiliau, gwybodaeth, neu sgiliau a ddefnyddir trwy wrthrychau artiffisial i gyrraedd pen penodol; Ond ym maes diogelwch, beth yw hynny? Mae'n ymddangos yn amlwg nad yw lleihau trosedd, fodd bynnag, bob amser wedi bod yn gysylltiedig â'r perwyl hwn.

Ers dechrau hanes, mae'r bod dynol wedi ceisio croesi rhwystrau anwybodaeth ac mae hyn wedi arwain at gerrig milltir technolegol sylfaenol, ond yn hanfodol ar gyfer cynnydd dilynol, megis yr olwyn, meteleg, ac ati.


https://www.google.com/search?q=How+Body-Worn+Cameras+Aid+Law+Enforcement%3F&sxsrf=ACYBGNQ_Bq_wwzHBi43xMZHQrOvd1DO00A:1571122539985&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzx5PH153lAhXLP48KHQcZDe4Q_AUIFSgE&biw=1533&bih=801#imgrc=e4wJDFebyRPtCM:

Mae camerâu corff yn recordwyr sydd wedi'u cynllunio i'w gwisgo ar wisg swyddog gorfodaeth cyfraith, gan ddarparu recordiad clyweledol o ddigwyddiadau o safbwynt y gwisgwr, wrth arfer ei swyddogaethau.

Mae asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn defnyddio camerâu fideo corff (CGS) i recordio synau a delweddau mewn amser real yn ystod digwyddiadau a rhyngweithio ag aelodau o'r cyhoedd, tystion a phobl dan amheuaeth i'w defnyddio wedi hynny fel rhan o ymchwiliadau ac i gasglu tystiolaeth. Mae cofnodion a wneir gyda CGS yn ychwanegu gwerth at y dystiolaeth a gasglwyd; ni ddylid eu hystyried fel yr unig ffynhonnell dystiolaeth.

Mae'r system HVAC yn cynnwys camera bach ynghlwm wrth wisg plismon neu sbectol haul neu wedi'i wisgo fel helmed, sy'n recordio synau a delweddau yn ystod rhyngweithiad yr heddwas â'r cyhoedd. Mae'r wybodaeth ddigidol a gofnodwyd yn cofnodi digwyddiadau o safbwynt y swyddog wrth gyflawni ei ddyletswyddau.

Dyluniwyd y CAC i gofnodi cofnodion yn agored a fydd yn darparu cofnod dibynadwy, cywir a diduedd o ddigwyddiadau sy'n cynnwys aelodau mewn lifrai o asiantaethau gorfodaeth y Gyfraith. Pwrpas yr arfer hwn yw gwella tryloywder ac atebolrwydd pe bai cwestiynau neu bryderon yn codi neu a ddylid gosod cyhuddiadau o ganlyniad i ddigwyddiad, a darparu tystiolaeth ar gyfer erlyn os bydd digwyddiad yn digwydd. roedd yn rhaid i weithredoedd troseddol ddod gyda nhw.

Cynhaliodd asiantaethau gorfodaeth y gyfraith astudiaeth ddichonoldeb ar ddefnydd y CGS a oedd yn cynnwys adolygiad trylwyr o faterion preifatrwydd cymhleth a materion cyfreithiol neu bolisi. Mae offer a thechnoleg CAC yn esblygu'n gyflym, ac mae'r asiantaethau'n adolygu eu polisïau, eu gweithdrefnau a'u hoffer yn barhaus i sicrhau bod yr arferion gorfodaeth cyfraith mwyaf effeithiol yn cael eu defnyddio. Mae'r agwedd hon ar y gwaith yn cynnwys prosiectau ymchwil a pheilot i brofi technolegau newydd. Nod yr asiantaethau gorfodaeth cyfraith yw darparu technoleg uwch ac offer cyfryngau cymdeithasol i aelodau rheng flaen wella eu gallu i ymateb i realiti newydd wrth sicrhau diogelwch y cyhoedd a'r heddlu.

Nododd y profion hefyd nodweddion y CAC yn gywir i asesu anghenion asiantaeth gorfodi'r gyfraith yn well trwy ailadrodd digwyddiadau sy'n ymwneud â defnyddio grym. Yn seiliedig ar y meini prawf gwerthuso a'r paramedrau a ddarparwyd gan y senarios ailadroddadwy, roedd yn bosibl canolbwyntio ar newidynnau penodol sy'n gysylltiedig â phob agwedd ar ddefnyddio grym corfforol i bennu'r lle gorau i roi'r camera ar y heddwas sy'n cyflawni ei ddyletswyddau ac ar y nodweddion y mae'n rhaid i'r CGS feddu arnynt i fodloni'r gofynion ar gyfer casglu tystiolaeth.

Mae gwasanaethau'r heddlu'n defnyddio technoleg gymharol newydd i gadw'r heddlu ac aelodau'r cyhoedd y maen nhw'n rhyngweithio â nhw yn atebol am unrhyw gamau. Mae'r CGS yn darparu mwy o dryloywder ac atebolrwydd i bawb dan sylw ac yn cyflwyno darlun goddrychol o'r hyn y mae swyddogion heddlu yn dod ar ei draws yn aml yn sefyllfaoedd dwys a hynod ddeinamig. Gall prosiectau fel yr un hwn asesu a phennu gwerth ychwanegol offer heddlu newydd. Fel heddlu modern, mae'r asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn ymchwilio ac yn gwerthuso technolegau newydd yn gyson i gyflawni ei fandad i amddiffyn Sifiliaid. Mae nod y dull hwn yn aros yr un fath - i roi'r offer sydd eu hangen ar aelodau asiantaethau gorfodaeth cyfraith i oresgyn yr heriau sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd plismona presennol mewn amgylchedd sy'n newid yn barhaus.

Nodwyd risgiau preifatrwydd yn ystod yr Asesiad Effaith Preifatrwydd (PIA), a gwnaed yr argymhellion canlynol i'w lliniaru:

  • Bydd asiantaethau gorfodaeth y gyfraith yn datblygu polisi i sicrhau cadw, gwaredu a storio cofnodion a wneir trwy'r CGS;
  • Ni fydd yr asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn cofnodi ei holl ryngweithio a sgyrsiau ag aelodau o'r cyhoedd;
  • Pan fydd aelodau asiantaethau'n defnyddio'r CGS yn fframwaith cyfreithiol eu dyletswyddau, byddant yn gwneud hynny'n agored
  • Cyn belled ag y bo modd yn dactegol, bydd aelodau asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn cynghori dinasyddion pan fyddant yn cael eu ffilmio;
  • Ar ddiwedd pob shifft, bydd yr holl luniau fideo yn cael eu huwchlwytho i ddyfais storio ddiogel a gymeradwywyd gan asiantaethau i'w datgelu, ei chadw a'i gwaredu;
  • Gall dinasyddion ofyn am gael gweld eu gwybodaeth bersonol. Gellir cyflwyno ceisiadau am fynediad i gofrestriadau CAC a wneir o dan y Ddeddf Mynediad at Wybodaeth a'r Ddeddf Preifatrwydd trwy dudalen we ATIP.
  • Bydd y defnydd o CACs yn cael ei gyfleu i'r cyhoedd, yn enwedig mewn datodiadau lle mae camerâu yn cael eu defnyddio, ac yn fewnol i aelodau asiantaethau gorfodaeth cyfraith i'w hysbysu o bolisïau ac arferion gorau yn hyn o beth.

Defnyddir CACs i gasglu tystiolaeth ar gyfer ymchwiliadau troseddol ac i gyflawni ymrwymiad asiantaethau gorfodaeth cyfraith i adeiladu perthnasoedd trwy hyrwyddo cartrefi diogel a chymunedau diogel ledled y wlad. Bydd defnyddio CACs hefyd yn cefnogi mandad asiantaethau gorfodaeth y Gyfraith i atal troseddu, ymchwilio i droseddau, cynnal heddwch a threfn, gorfodi deddfau, a chyfrannu at ddiogelwch cenedlaethol. , i sicrhau diogelwch swyddogion y llywodraeth, pwysigion sy'n ymweld, ac aelodau cenadaethau tramor, ac i ddarparu gwasanaethau cymorth gweithredol hanfodol i asiantaethau gorfodaeth cyfraith eraill. Wrth ryngweithio â'r cyhoedd, bydd aelodau'n defnyddio CACs yn ôl eu disgresiwn, yn dibynnu ar bolisïau rhyngweithio cyhoeddus. Mae'r asiantaethau gorfodaeth cyfraith wedi ymrwymo i ddiogelu'r wybodaeth bersonol a gesglir ac adolygu ei pholisïau a'i gweithdrefnau yn barhaus i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfau ffederal.

Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

Mentrau 500 Uchaf Singapore 2018 & 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

Camera Ffrwd Byw 4G
Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
Erthyglau
Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
Camera Gwisg Corff
BWC101 - WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie gyda Camera Radio Dwy Ffordd
BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
Camera Pen-Set
newydd
Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
Clip Clip (BWA010)
Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
fideos
BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
Camera Button (SPY031)
WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
cynhyrchion
Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
Swyddi Rhestru

Newyddion Diweddaraf