Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai

  • 0

Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai

Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai

Defnydd Camera wedi'i Wisgo'r Corff mewn Cyfleusterau Gofal Iechyd

Mae gwyddoniaeth a thechnoleg wedi cwmpasu'r byd yn llwyr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Gallwn weld llawer o ddyfeisiau newydd sy'n cael eu cynhyrchu bob dydd er hwylustod a chefnogaeth inni. Mae pob person wedi'i amgylchynu gan y dyfeisiadau hyn o dechnoleg. Mae diogelwch a gwyliadwriaeth wedi bod yn her ddifrifol nawr y dydd. Rydym wedi gweld nifer fawr o atebion ar gyfer problemau diogelwch. Un o'r eitemau a ddefnyddir fwyaf effeithlon a ddefnyddir heddiw yw Camerâu Corff wedi'u Gwisgo.

Mae Camerâu Gwisg Corff yn gamerâu arbennig sy'n darparu cefnogaeth ac wrth gefn i'r sawl sy'n ei ddefnyddio. Mae ynghlwm wrth gorff y defnyddiwr ac mae'n cofnodi'r pethau a welir gan y defnyddiwr. Mae camerâu a wisgir ar y corff yn dewis y prif dueddiadau nawr y dydd. Gan eu bod wedi bod yn effeithiol a buddiol iawn.

Yn y bôn, gwnaed camerâu a wisgir ar y corff i'w defnyddio gan adran yr heddlu i helpu'r swyddogion heddlu yn eu hymchwiliad, eu holi a'u gwyliadwriaeth. Ond nawr, maen nhw wedi dechrau cael eu defnyddio mewn meysydd eraill hefyd. Mae'r enghraifft orau o'u defnyddio mewn cyfleusterau gofal iechyd.

Defnydd camera wedi'i wisgo mewn corff mewn cyfleusterau gofal iechyd:

Mae cyfleusterau gofal iechyd wedi dechrau defnyddio camerâu a wisgir ar y corff at lawer o ddibenion. Mae'r duedd hon wedi cychwyn ers ychydig flynyddoedd. Yn bennaf, mae'r camerâu a wisgir ar y corff yn cael eu defnyddio ar gyfer gwyliadwriaeth a recordio wrth fynedfeydd y cyfleusterau hyn. Er gwaethaf y pwrpas hwn, mae gan y camerâu hyn lawer o gymwysiadau eraill. Defnydd pwysig o'r camerâu hyn yw monitro ymddygiad cleifion ag anableddau meddwl. Mae camerâu a wisgir ar y corff hefyd wedi lleihau ymddygiad anghwrtais staff y cyfleuster gofal iechyd tuag at y cleifion a'r cynorthwywyr. Mae hyn wedi arwain at ostyngiad mawr mewn digwyddiadau treisgar mewn ysbytai a chlinigau. Defnyddir camerâu a wisgir ar y corff hefyd ar nyrsys i brofi eu sgiliau ac i dynnu sylw at eu camgymeriadau. Ar y cyfan, gallwn gael llawer o gymwysiadau o gamerâu a wisgir ar y corff ond, yn ein barn ni, ni ddylid eu defnyddio mewn cyfleusterau gofal iechyd gan ei fod yn tarfu ar breifatrwydd staff yr ysbyty yn ogystal â'r cleifion a'u rhai agos. Gadewch i ni gael golwg fanwl ar yr holl agweddau hyn ac yna dod i ganlyniad da.

Gadewch inni edrych ar rai o'r defnydd o gamerâu a wisgir ar y corff mewn cyfleusterau gofal iechyd.

Diogelwch a Gwyliadwriaeth:

Diogelwch yw un o'r heriau anoddaf y mae'n rhaid i bobl eu hwynebu nawr y dydd. Felly, maent yn defnyddio gwahanol fathau o declynnau diogelwch at y diben hwn. Gan ein bod yn siarad am gamerâu a wisgir ar y corff, gadewch inni gael golwg ar eu perfformiad mewn cyfleusterau gofal iechyd. Mae cyfleusterau gofal iechyd wedi dechrau defnyddio camerâu a wisgir ar y corff at eu diben diogelwch a gwyliadwriaeth. Fel arfer, mae'r camerâu hyn ynghlwm wrth gyrff y gwarchodwyr diogelwch sy'n sefyll wrth fynedfa'r prif ddrysau. Rhaid eich bod chi'n meddwl pam nad oedden nhw wedi defnyddio camerâu teledu cylch cyfyng at y diben hwn. Ond os gwelwn, mae defnyddio camerâu a wisgir ar y corff yn cyflawni dau bwrpas ac mae ganddo nifer fwy o fanteision.

Ar y dechrau, gall camerâu a wisgir ar y corff ddarparu gwyliadwriaeth a recordiad cyflawn o bob un sy'n mynd trwy'r fynedfa. Mae ganddo ongl fwy oherwydd ei symudiad rhydd. Felly, gall gwmpasu maes mwy ar gyfer recordio.

Yn ail, bydd yn cofnodi ymddygiad y gwarchodwyr sydd â'r camerâu ynghlwm wrth eu cyrff. Ac o ganlyniad, byddant yn dangos ymddygiad da tuag at y bobl. Bydd yn lleihau nifer y digwyddiadau treisgar gan nifer fawr. Felly, gallwn weld yn glir bod camerâu a wisgir ar y corff yn fwy effeithiol.

Rheoli Trais:

Mae trais wedi bod yn broblem fawr mewn mannau ymgynnull cyhoeddus. Mae'r un peth yn wir am gyfleusterau gofal iechyd. Gall digwyddiadau trais niweidio enw da'r cyfleuster i raddau helaeth a gall hefyd aflonyddu cleifion a chynorthwywyr eraill. Ni allwn ond disgwyl i'r ysbyty neu'r staff diogelwch ddangos trais i'r cyhoedd. Ond hefyd, mae yna lawer o achosion lle mae trais eithafol wedi cael ei achosi gan gleifion a arweiniodd at broblem i'r ysbyty a hefyd, aflonyddwch i'r cleifion. Ar gyfer hyn, rydym yn defnyddio camerâu a wisgir ar y corff. Defnyddir y camerâu hyn i fonitro ymddygiad y staff tuag at y cleifion. Gyda'r camerâu ynghlwm wrth eu cyrff, bydd y staff yn ceisio eu gorau i ddangos yr ymddygiad addfwynaf. Yn yr un achos, os bydd unrhyw glaf neu gynorthwyydd yn dangos unrhyw drais, yna mae'r staff yn rhydd i ddweud wrthynt eu bod yn cael eu cofnodi. Yn y modd hwn, gall camerâu a wisgir ar y corff ddarparu help mawr i reoli trais mewn cyfleusterau gofal iechyd.

Monitro a Hyfforddi Meddygon:

Mae gan gamerâu a wisgir ar y corff ddefnydd effeithiol arall mewn cyfleusterau gofal iechyd. Fe'u defnyddir i fonitro sgiliau meddygon a nyrsys iau gan eu henoed. Mae nyrsys yn cael cyrsiau arbennig ar gyfer eu gwaith. Mae'n ddyletswydd arnyn nhw i ofalu am eu cleifion, darparu meddyginiaeth iddyn nhw a gofalu am eu hanghenion hefyd. Maent hefyd yn helpu'r meddygon i drin y claf. Mae ymddygiad nyrsys yn bwysig iawn. Rydym eisoes wedi trafod bod camerâu a wisgir ar y corff yn cael eu defnyddio i fonitro eu hymddygiad. Ond ar yr un pryd, gellir ei ddefnyddio i fonitro eu sgiliau.

Yn bennaf mae un neu ddau o uwch feddygon mewn cyfleuster sy'n arwain tîm o feddygon iau. Gallant fonitro eu plant yn hawdd a gallant dynnu sylw at eu camgymeriadau. Mae hyn yn rhoi mantais iddynt ddysgu eu plant yn hawdd.

A ddylid caniatáu camerâu a wisgir ar y corff mewn cyfleusterau gofal iechyd?

Mae technoleg camerâu corff mewn amgylchedd gofal iechyd yn bryder mawr o ran disgwyliad preifatrwydd cleifion ac ymwelwyr. Yn fy marn i, rhaid i'r defnydd o'r camerâu hyn a wisgir ar y corff gael ei gyfyngu i'r staff diogelwch a'r swyddogion heddlu sy'n dod i gyfleuster yr ysbyty ar gyfer unrhyw ddatganiad neu ymchwiliad tyst. Mae rhai cyfweliadau dioddefwyr a thystion a gynhelir yn aml yn y cyfleuster gofal iechyd gan swyddogion gorfodaeth cyfraith. Pam ydyn ni'n cyfyngu'r defnydd o gamerâu i'r heddlu a staff diogelwch? Gadewch i ni gael golwg ar y prif reswm am hyn:

Prif Anfantais Camerâu Gwisgo'r Corff mewn Cyfleusterau Gofal Iechyd:

Mae gan gamerâu a wisgir ar y corff lawer o fanteision trwy eu defnyddio mewn cyfleusterau gofal iechyd ond ar yr un pryd, mae anfantais fawr sy'n difetha'r holl bethau da y mae'r camera yn eu gwneud. Y broblem honno yw'r “Preifatrwydd y Cleifion ”.

Mae cyfleuster iechyd yn llawn pobl y rhan fwyaf o'r amser. Yn yr achos hwn, mae yna lawer nad ydyn nhw am i'w preifatrwydd fod wedi ymyrryd. Ond nid yw'r nifer gweddus o gamerâu a wisgir ar y corff yn gadael iddynt ei wneud. Gyda'r rhan fwyaf o aelodau'r staff yn defnyddio camerâu a wisgir ar y corff, mae'n anodd iawn i bobl achub eu hunain. Ac nid oes gennym unrhyw gyfraith a deddfwriaeth benodol ar hyn o bryd sy'n cefnogi'r defnydd o gamerâu a wisgir ar y corff i darfu ar breifatrwydd rhywun. Yn bwysicaf oll, mae yna lawer o gleifion, sydd mewn cyflwr gwael iawn. Ni all y staff ddefnyddio camerâu at ddibenion addysgu neu fonitro ymddygiad os yw'n niweidio preifatrwydd rhywun. Yna daw hyn yn fath o weithgaredd anghyfreithlon sy'n niweidio enw da'r cyfleuster iechyd ac sydd hefyd yn gwneud y cynorthwywyr a'r cleifion yn anhapus sy'n beth drwg iawn. Felly, pam mae angen teclynnau o'r fath arnom sy'n niweidio'r ochr sy'n defnyddio mwy nag y mae'n ei helpu? Bydd y peth hwn yn arwain at gwymp camerâu a wisgir ar y corff mewn cyfleusterau gofal iechyd.

Sut i ddatrys y broblem hon?

Nid yw cyfleusterau iechyd heddiw yn cwrdd â disgwyliadau eu cleifion. Mae hyn oherwydd bod defnyddio camerâu a wisgir ar y corff yn niweidio'r cyfleuster gofal iechyd yn uniongyrchol trwy darfu ar breifatrwydd y cynorthwywyr a'r cleifion. A allwn ni feddwl am ffordd i ddatrys y broblem hon?

Ein prif bryder yw preifatrwydd yma, sy'n cael ei aflonyddu gan recordio'r person yn y camera tra nad yw am fod ynddo. Gall gael datrysiad. Rhaid lleihau nifer y camerâu a wisgir ar y corff i raddau helaeth. O ystyried y cyflwr, rhaid peidio â chaniatáu i'r aelodau staff ddefnyddio camerâu a wisgir ar y corff yn y cyfleuster. Rhaid ei ganiatáu i'r staff diogelwch sy'n aros wrth fynedfa'r cyfleuster yn unig. O ganlyniad, gellir osgoi nifer fach o gamerâu a all ddileu'r ffactor aflonyddwch preifatrwydd.

Hefyd, rhaid cael tîm o aelodau penodol o uwch rengoedd y mae'n rhaid iddynt fod yn gyfrifol am yr holl recordiadau a wneir gan y camerâu. Rhaid iddynt gadw'r recordiadau yn eu dalfa a rhaid eu cadw'n breifat. Yn y modd hwn, bydd y recordiadau'n ddiogel a bydd yn rhyddhau'r ymwelwyr a'r cleifion.

Rhaid cael deddfau a deddfau penodol hefyd sy'n darparu datrysiad cytbwys i'r ddwy ochr gytuno arno. Yna bydd y ddwy ochr yn ufuddhau i'r rheol. Bydd yn agor y defnydd o gamerâu a wisgir ar y corff yn y cyfleuster i raddau ac ar yr un pryd, ni fydd yn tarfu ar breifatrwydd y cleifion.

Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

Mentrau 500 Uchaf Singapore 2018 & 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

Camera Ffrwd Byw 4G
Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
Erthyglau
Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
Camera Gwisg Corff
BWC101 - WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie gyda Camera Radio Dwy Ffordd
BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
Camera Pen-Set
newydd
Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
Clip Clip (BWA010)
Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
fideos
BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
Camera Button (SPY031)
WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
cynhyrchion
Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
Swyddi Rhestru

Newyddion Diweddaraf