Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau

 • 0

Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau

Defnyddioldeb camerâu Corff gan ddiwydiannau

Mae camerâu a wisgir ar y corff wedi cael eu hystyried fel un dull i fynd i'r afael ag anawsterau a gwella arferion gweithredu'r gyfraith yn gyffredinol. Mae'r arloesedd, y gellir ei osod ar eyeglasses neu diriogaeth y frest swyddog, yn cynnig data parhaus pan gaiff ei ddefnyddio gan swyddogion ar yr oriawr neu wahanol aseiniadau sy'n eu cludo i gysylltiad ag unigolion o'r rhwydwaith. Mae fideo a wisgir ar y corff (BWV), a elwir fel arall yn gamerâu corff neu gamerâu gwisgadwy yn fframwaith recordio sain, fideo neu recordio ffotograffig.

Er eu bod yn cael eu defnyddio'n draddodiadol gan orfodaeth cyfraith a gweinyddiaethau argyfwng, mae gan gamerâu a wisgir ar y corff nifer fawr o ddefnyddiau a gallant fod yn fuddiol o fewn a ystod eang o ddiwydiannau, er enghraifft:

 • Amaethyddiaeth
 • Mwyngloddio
 • Adeiladu
 • gweithgynhyrchu
 • Cludiant
 • cyfathrebu
 • Gwasanaeth Trydan, Nwy a Glanweithdra
 • Masnach Gyfanwerthol
 • Masnach Manwerthu
 • Cyllid, Yswiriant ac Eiddo Tiriog
 • Gorfodi Cyfraith

Efallai eich bod wedi meddwl bod cwmpas camerâu a wisgir ar y corff wedi'i gyfyngu i ddefnydd yr heddlu a gwarchodwr diogelwch ond nid yw'n hollol wir. Mae'r erthygl hon yn ymdrin â dadansoddiad a nodyn manwl ar sut, a pha ddiwydiannau sy'n defnyddio'r camerâu a wisgir ar y corff er eu budd. Beth fyddai'r manteision a'r anfanteision pe byddent yn defnyddio'r dechnoleg hon? A ellir ystyried y dechnoleg hon fel asgwrn cefn wrth sicrhau'r elw mwyaf posibl o'r diwydiannau hyn?

Camerâu wedi'u gwisgo â'r corff - Darn cynyddol o Tech:

Nid yn unig y mae'r camerâu a wisgir ar y corff yn darparu cynorthwyydd i asiantaethau gorfodaeth cyfraith ond mae ganddo ddefnyddiau eraill y gallem fod wedi bod yn anwybodus iddynt hefyd. Mae camerâu a wisgir ar y corff yn cael eu hystyried fel darn cynyddol o dechnoleg a fydd yn rhan hanfodol o bron pob diwydiant yn hwyr neu'n hwyrach. Mae angen i ni ddeall pwysigrwydd camerâu corff ym mhob diwydiant i gofleidio'r dechnoleg newydd hon yn llawn. Mae cofleidio technoleg newydd bob amser yn anodd. Mae bron i draean o arweinwyr busnes yn y DU yn cyfaddef bod eu sefydliadau yn laggards o ran mabwysiadu technolegau newydd, yn ôl Astudiaeth Uwch Reolwyr TomTom Telemateg, a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2017 - Telegraph.

Er mwyn byw bywyd llwyddiannus, mae meddwl sy'n agored i awgrymiadau a syniadau newydd bob amser yn dringo i fyny'r ysgol. Mae'r un peth yn wir am fusnesau a diwydiannau, mae'n amlwg nodi bod y busnesau a gofleidiodd dechnolegau newydd wedi ffynnu'n dda yn y gorffennol. Felly, yn fy marn i, dylai pob diwydiant a phob dyn busnes ystyried cofleidio'r dechnoleg newydd yn eu priod broffesiynau. Mae camerâu a wisgir ar y corff yn dechnoleg sy'n codi a gallant fod yn ddefnyddiol mewn diwydiannau modern a chlasurol.

Camerâu ac amaethyddiaeth a wisgir ar y corff:

Gellir defnyddio camerâu a wisgir ar y corff ym mhob maes bywyd sy'n cynnwys rhyngweithio dynol. Mae amaethyddiaeth hefyd yn un ohonyn nhw. Mae amaethyddiaeth yn cymryd swydd hanfodol ym mywyd economi. Dyma sylfaen ein fframwaith ariannol. Mae busnes amaethyddol yn rhoi maeth a deunydd crai yn ogystal â chyfleoedd busnes i raddau eithriadol o enfawr o'r boblogaeth.

Nawr, y cwestiwn yw sut y gall camerâu gwisgo'r corff gynorthwyo ein ffermwyr? Gwelir bod nifer fawr o ffermwyr yn mynd yn sâl neu'n cael eu hanafu wrth weithio ar y fferm. Gall yr anafiadau hyn fod o ganlyniad i alergeddau neu heintiau o gorfflu neu gallant fod o ganlyniad i ymosodiad gan ryw anifail gwyllt.

Yn ôl adrodd o'r Canolfannau ar gyfer rheoli ac atal clefydau (CDC), yn 2014, anafwyd amcangyfrif o ieuenctid 12,000 ar ffermydd; Roedd 4,000 o'r anafiadau hyn oherwydd gwaith fferm. Nawr, fe ellid bod wedi atal yr anafiadau hyn neu hyd yn oed farwolaethau ffermwyr ifanc pe bai'r dechnoleg briodol yn cael ei defnyddio yn y dyddiau hynny. Byddai gosod camera wedi'i wisgo ar gorff ar frest ffermwyr yn rhoi ymdeimlad o ddiogelwch iddynt, bod eu hanwyliaid gartref yn eu gwylio. Os bydd unrhyw ddigwyddiad ansicr neu anffodus yn digwydd, gallant ddod i'w hachub mewn pryd. Mae'n sicr y bydd yn lleihau'r achosion.

Mae'n ofynnol dyfrio rhai cnydau yn y nos, nid yw'r ffermwyr yn teimlo'n ddiogel yn mynd ar eu pennau eu hunain gyda'r nos i'r ffermydd, gan fod bygythiad i anifail gwyllt ddod i mewn bob amser ar y gorwel. Ond os ydyn nhw'n gwybod, maen nhw'n cael eu monitro a bydd unrhyw gamymddwyn yn cael ei riportio ar unwaith, ni fyddan nhw'n oedi cyn mynd ar eu pennau eu hunain yn y nos.

Gall camerâu a wisgir ar y corff hefyd helpu cyflogwyr ffermwyr i gadw llygad ar sut maent yn gweithio a chadw golwg ar eu cynnydd yn ogystal â pherfformiad a thwf cnydau.

Camerâu a chloddio corff:

Mae'r metelau a'r mwynau rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw yn ein bodolaeth ddyddiol reolaidd yn anhygoel. Ar y cyfle i ffwrdd y byddwch chi wir yn oedi am funud i'w ystyried, edrychwch o gwmpas i wylio'r eitemau rydych chi'n eu cwmpasu nad ydyn nhw'n cael eu gwneud gan asedau sy'n seiliedig ar blanhigion. O'r sment rydych chi'n cerdded arno i'r sgrin rydych chi'n ei darllen ar hyn o bryd, mae ein realiti a'n ffordd o fyw yn dibynnu ar ganlyniadau arferion mwyngloddio heddiw.

Mae mwyngloddio yn lladd ac yn niweidio nifer fwy o unigolion nag unrhyw waith arall ar y blaned. Mae mwy na 15,000 o lowyr yn cael eu lladd bob blwyddyn - a dim ond nifer swyddogol y marwolaethau yw hyn. Yn ôl pob tebyg, mae'n fwy na hynny. Mae yna lawer o ffyrdd i osgoi'r mathau hyn o ddigwyddiadau. Mae defnyddio camerâu a wisgir ar y corff yn un ohonynt, gall helpu i oruchwylio'r bobl i fyny'r ddaear i wybod a fydd unrhyw ddigwyddiad trychinebus yn y dyfodol agos.

Gall y camerâu corff arbennig hyn a all roi llif diffiniad uchel yn y lleoedd tywyll eithafol o dan y ddaear chwarae rhan hanfodol i osgoi digwyddiadau o'r fath. Os rhagwelir unrhyw afal, gall glowyr hysbysu'r hogiau y tu ôl i'r monitorau i anfon tîm achub i mewn. Gwelir hefyd bod glowyr hefyd yn marw oherwydd mygu, mae'r cams corff arbennig hyn hefyd yn dod gyda synwyryddion mwg a fydd yn rhybuddio'r tîm achub, gan arbed amser i'r glowyr mewn pryd.

I grynhoi, gallwn ddweud bod camiau a wisgir ar y corff yn rhan hanfodol o ragofalon diogelwch glowyr a dylent fod yn rhan o'u hoffer mwyngloddio. Bydd cymryd y rhagofalon hyn yn bendant yn helpu i leihau nifer yr achosion o gymharu â'r lot a welwyd yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf.

Camerâu ac adeiladu corff:

Y prif fater sy'n ein hwynebu heddiw yw nad yw pobl yn fodlon â pherfformiad eu hadeiladwr. Maen nhw'n credu eu bod nhw'n treulio mwy o amser yn gwastraffu yn hytrach na gwneud gwaith. Gall gweithredu camerâu a wisgir ar y corff ar frest yr adeiladwr roi llygad iddynt gadw ar eu hadeiladwyr. Gellir gweld safleoedd adeiladu ym mhob dau floc o ddinas boblog sy'n nodi'r cyfleoedd enfawr i'r cynnyrch hwn. Gall contractwr neu berchennog gadw golwg ar weithgareddau a pherfformiad eu hadeiladwr gan ddefnyddio'r teclyn hwn.

Bydd gosod y dyfeisiau hyn ar weithwyr yn eu cadw'n brysur yn gwneud gwaith gan y byddent yn gwybod bod eu contractwr yn eu monitro'n barhaus. Byddant yn rhoi eu gorau yn eu gwaith, gan mai natur ddynol sylfaenol yw ein bod yn dod yn wâr gan wybod bod rhywun yn ein gwylio a phan mai rhywun yw eich cyflogwr, a'ch bod mewn perygl o golli'ch swydd; Arsylwir canlyniad 100%.

Y budd mawr arall y gall camerâu gwisgo'r corff ei gynhyrchu yn y diwydiant adeiladu yw, os yw gweithiwr yn cael anaf yn ystod rhyw broses adeiladu, y gellir darparu cymorth cyntaf a meddyginiaeth briodol iddo gan y byddai rhywun yn y pen arall yn cael gwybod ar unwaith am anffodus. digwyddiad. Felly, gallwn ddweud bod camerâu a wisgir ar y Corff nid yn unig yn darparu mesurau diogelwch i chi ond gorchmynion gweinyddol hefyd. Felly, mae'n amlwg y dylai camerâu a wisgir ar y corff fod yn rhan o'r busnes adeiladu newydd yn ogystal â'r hen un.

 

Camerâu a gweithgynhyrchu corff:

Mae'n siŵr nad yw'r busnes gweithgynhyrchu yn hysbys. Fodd bynnag, mae'r diwydiant hwn o arwyddocâd allweddol i ddatblygiad economïau sy'n codi a marchnadoedd wedi'u creu. Er nad gweithgynhyrchu yw'r ateb i bob mater, mae'n ddiwydiant dychmygus ac arloesol sy'n creu llawer o agoriadau ar gyfer gwaith. Mae'r agoriadau gwaith hyn yn llawn pobl ac mae angen monitro'r bobl hyn er mwyn creu gwell amgylchedd yn y gweithle.

Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n plannu uned o gynhyrchu tecstilau. Sut rydych chi'n gwybod bod y gweithwyr yn gwneud eu gwaith yn iawn, ar gyfer hynny dylech blannu camerâu wedi'u gwisgo ar y corff ar eu cistiau. Bydd hyn yn eich helpu i wneud y gorau o'ch cynnyrch a'ch elw.

Y budd arall o ddefnyddio camerâu a wisgir ar y corff mewn uned weithgynhyrchu yw ei fod yn helpu i gynnal perthynas dda ac iach rhwng gweithwyr. Maent yn gwybod eu bod yn cael eu monitro, felly nid ydynt yn brwydro yn erbyn ei gilydd ar bethau bach sy'n beth cyffredin mewn pobl mewn unedau cynhyrchu (oherwydd eu trefn bywyd prysur). Sylwir bod llai o ymladd yn digwydd yn yr unedau gweithgynhyrchu hynny lle mae camerâu corff yn cael eu gosod yn hytrach na'r rhai lle nad ydyn nhw'n cael eu gosod. Felly, gallwn ddweud bod camerâu a wisgir ar y corff yn dod yn rhan hanfodol o'r diwydiant gweithgynhyrchu. Nid yw'r oes honno mor bell i ffwrdd pan fydd gan bob gweithiwr ym mhob uned gamerâu corff.

Camerâu a chludiant corff:

Mae'r camerâu a wisgir ar y corff neu unrhyw gamerâu eraill bob amser wedi bod yn chwaraewr allweddol ym maes diogelwch o ran y maes cludo. Maen nhw'n eich helpu chi i ffrydio'r digwyddiadau byw sy'n digwydd ar ffyrdd. Os ydych chi'n rhedeg cwmni trafnidiaeth, mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r dechnoleg hon. Mowntiwch gamerâu wedi'u gwisgo ar y corff ar frest eich gweithiwr i wybod sut maen nhw'n gyrru a beth yw eu hagwedd ar y ffordd. Sut maen nhw'n trin eich cwsmeriaid gwerthfawr hy teithwyr?

Pa fuddion y bydd cams-gwisgo corff yn eu darparu os ydych chi'n eu defnyddio yn y maes cludo? Wel, yn gyntaf oll, byddwch chi'n cadw golwg ar y llwybr y mae'r gyrrwr yn ei olrhain, sydd hefyd yn bosibl gyda GPS, heb os, ond fel hyn, rydych chi'n cael porthiant byw. Yr ail fudd y gallaf ei weld trwy ddefnyddio'r cams hyn yw; rhag ofn y bydd unrhyw ddigwyddiad anffodus yn digwydd, gallwch anfon timau achub mewn pryd i achub eu bywydau. Bydd hefyd yn darparu lluniau y gallwch eu dadansoddi yn nes ymlaen i gael mynediad at yr hyn a aeth o'i le a arweiniodd at y digwyddiad erchyll.

Bydd camerâu gwisgo'r corff sydd wedi'u gosod ar frest y gyrrwr neu'r arweinydd o fudd i'r ddau barti, teithwyr a gyrwyr. Byddai teithiwr yn gwybod bod rhywun yn y pen arall yn gwylio'r porthiant ac mae'n cael ei fonitro, a fydd yn gwneud ei agwedd yn gadarnhaol tuag at yr arweinydd neu'r gyrrwr bws. Yn ail, bydd y teithwyr yn teimlo'n ddiogel o wybod na all y gyrwyr hyn gamymddwyn wrth iddynt gael eu harsylwi gan eu cyflogwyr. Yn y pen draw, bydd hyn yn arwain at well perthynas gynhyrchiol rhwng teithwyr a staff cludiant eraill.

Camerâu a chyfathrebiadau a wisgir ar y corff:

Nid yw camerâu a wisgir ar y corff wedi'u cyfyngu i rai nifer penodol o feysydd, maent hefyd yn allweddol hanfodol i redeg busnes gwasanaeth cyfathrebu. Os ydych chi'n rhedeg busnes o'r fath, bydd asiantau cymorth i gwsmeriaid a bydd pobl yn dod i mewn bob dydd i brynu'ch cynhyrchion. Mae'n well cael camera wedi'i wisgo ar y corff wedi'i osod ar frest yr asiant cymorth a neilltuwyd gennych yno. Yn yr achos hwn, gellir meithrin gwasanaeth ansawdd sicr yr asiant hwnnw. Gan wybod bod fy nghyflogwr yn monitro fy rhyngweithio a fy ymddygiad gyda chwsmeriaid, bydd, yn sicr, yn rhoi ei ganran 100. Bydd hyn yn sicr yn gwneud marc o'ch brand yn y farchnad ac yn gyfnewid am gynhyrchu tunnell o elw.

Camerâu a gwasanaethau a wisgir ar y corff:

Gweithio mewn unrhyw fusnes darparwr gwasanaeth, cymorth i gwsmeriaid a gofal yw cam mwyaf sylfaenol y busnes hwnnw. Eich dyletswydd yw sefydlu hyder rhwng cwsmeriaid a'ch asiant cymorth penodedig (os ydych chi'n rhedeg busnes darparwr gwasanaeth). Mae yna lawer o ffyrdd i sicrhau bod eich cwsmeriaid yn cael yr hyn sydd ei angen arnyn nhw fel adborth gan y cwsmeriaid, ond oni fyddai'n well eich bod chi'n gweld hyn â'ch llygaid eich hun bod yr holl gwsmeriaid yn cael cefnogaeth a gofal priodol. I geisio hynny, mae camerâu a wisgir ar y corff yn hanfodol.

 • Trydan

Mae dwy fantais o ddefnyddio cams a wisgir ar y corff os ydych chi'n ddarparwr gwasanaeth trydan. Un, fel y trafodwyd yn gynharach, bydd yn sicrhau ansawdd eich cefnogaeth i gwsmeriaid. A. arolwg ei pherfformio yn 2012, y dangosodd ei ganlyniadau bod 33% o Americanwyr yn dweud y byddant yn ystyried newid cwmnïau ar ôl un enghraifft yn unig o wasanaeth gwael. Un arall cyhoeddi dywedodd fod cwmnïau’r UD yn colli mwy na $ 62 biliwn yn flynyddol oherwydd gwasanaeth cwsmeriaid gwael. Yr ail beth yw sicrhau diogelwch bywyd dyn y llinell (mewn gwledydd lle sefydlir rhwydwaith â gwifrau agored).

 • Nwy

Yn debyg i'r darparwyr trydan, gall busnes sy'n darparu nwy hefyd ddefnyddio cams a wisgir ar y corff er eu lles.

 • Glanweithdra

Mae pobl a aeth i lawr y ddaear i sicrhau bod llif llyfn cyfleusterau carthffosiaeth yn aml yn cael eu dal i fyny mewn amodau difrifol. Lleddfu yw prif achos marwolaeth mewn achosion o'r fath. Os oes gan y gweithwyr hyn gamerâu corff gellir atal camymddwyn o'r fath. Gall y person ar y pen arall sy'n monitro'r sefyllfa anfon timau achub i mewn mewn pryd i achub llawer o fywydau.

Mae arolwg a gynhaliwyd gan y Safai Karmachari Andolan (SKA), ar wahân i fod yn grair annynol o'r gorffennol, wedi cymryd drosodd bywydau 1327 yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn ôl data o'r arolwg, mae Tamil Nadu wedi cofnodi tua marwolaethau gwasgaru â llaw 250 yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, ac roedd bron i draean neu 84 o'r rhain yn Chennai a'r cyffiniau.

Camerâu a wisgir ar y corff a masnach gyfanwerthu:

Mae cyfanwerthu yn fath o gyfnewidfa lle mae nwyddau'n cael eu caffael a'u rhoi mewn symiau enfawr a'u gwerthu, mewn sypiau o swm penodol, i gysylltiadau, cleientiaid medrus neu gynulliadau, fodd bynnag, nid i gwsmeriaid terfynol. Dylai'r mathau hyn o drafodion gael eu monitro er mwyn cadw amgylchedd gwaith iach ac ymdeimlad o hyder ymhlith masnachwyr.

Felly, mae'r defnydd o gamerâu a wisgir ar y corff yn y diwydiant hwn hefyd yn darparu sylfaen ar gyfer dyfodol newydd lle mae'r holl drafodion a chyfarfodydd yn cael eu cofnodi.

Camerâu a masnach manwerthu ar y corff:

Mae'r busnes masnach manwerthu yn golygu gwerthu nwyddau i gwsmeriaid terfynol sy'n defnyddio cynhyrchion bob dydd. Mae angen camerâu a wisgir ar y corff hefyd yn y diwydiant hwn i sicrhau gwasanaeth o ansawdd a llif busnes llyfn.

Gadewch i ni dybio eich bod chi'n rhedeg siop groser, byddai angen i chi wybod bod eich gweithwyr yn gweithio gyda defosiwn llawn a'u hagwedd tuag at gwsmeriaid yn broffesiynol. Gallwn ddweud mai'r dechnoleg flaengar hon yw'r allwedd i wneud eich busnes yn llwyddiannus.

Camerâu wedi'u gwisgo ar y corff a chyllid, yswiriant ac eiddo tiriog:

Mae'r camerâu a wisgir ar y corff hefyd yn cyfrannu llawer at fusnesau fel busnesau cyllid, yswiriant ac eiddo tiriog. Mae angen cofnod o'r holl gytundebau ysgrifenedig a llafar ar yr holl fusnesau hyn. Mae'r cams hyn yn darparu cymorth gwych i gadw golwg ar gofnodion o'r fath.

Os ydych chi'n asiant cwmni yswiriant, dylai fod camera wedi'i osod arnoch chi a fydd yn rhoi mantais i'ch busnes. Bydd y cwsmeriaid yn gwybod bod y cwmni hwn yn cadw golwg ar bopeth a fydd yn arwain at wneud delwedd gadarnhaol a dilys o'r cwmni ym meddwl cwsmer.

Gan fod busnes eiddo tiriog yn digwydd, bydd camerâu a wisgir ar y corff yn cadw golwg ar eich delio a all eich helpu os bydd unrhyw barti o'r fasnach yn ceisio cefnu ar fargen.

Camerâu a wisgir ar y corff a gorfodi'r gyfraith:

Gwelir bod brodorion wedi bod yn hylaw yn hylaw i gyfarwyddiadau swyddog yn ystod cyfarfyddiadau. Mae preswylwyr yn aml yn newid eu hymddygiad pan fyddant yn sylweddoli eu bod yn cael eu recordio. Mae'n helpu gofynion y gyfraith fel bod profiadau lefel isel yn cael eu setlo'n effeithiol yn lle codi i feddylgar lle mae defnyddio pŵer yn dirwyn i ben yn hanfodol.

Wedi'r cyfan, rydyn ni'n gwybod bod camerâu eraill yn newid ymddygiad. Mae'n ymddangos bod camerâu teledu cylch cyfyng cyhoeddus yn arwain at ostyngiad cymedrol mewn troseddau, yn enwedig mewn garejys parcio. Mae camerâu traffig yn lleihau damweiniau goryrru ac angheuol yn sylweddol.

Efallai y bydd camerâu a wisgir ar y corff yn arwain at well symlrwydd a chyfrifoldeb ac, yn y modd hwn, yn helpu ac yn gwella gweithrediad y gyfraith. Gwelir bod diffyg ymddiriedaeth ymhlith pobl leol a sefydliadau awdurdodi'r gyfraith mewn nifer o rwydweithiau. Amharir ar yr absenoldeb ymddiriedaeth hwn pan fydd cwestiynau mewn perthynas â defnyddio pŵer peryglus neu lai marwol. Efallai y bydd ffilm fideo a ddaliwyd yn ystod y cymdeithasau rhwydwaith swyddogol hyn yn rhoi gwell dogfennaeth i helpu i gadarnhau'r syniad o achlysuron a hybu cofnodion a eglurwyd gan swyddogion a thrigolion y rhwydwaith.

Mae defnyddio camerâu a wisgir ar y corff hefyd yn cynnig cyfleoedd posibl i ddatblygu plismona trwy hyfforddiant. Gall hyfforddwyr a swyddogion gweithredol gorfodi'r gyfraith ddefnyddio'r lluniau i roi profiad sy'n agos at gyfarfyddiadau yn y byd go iawn. Gallant ddadansoddi gweithgareddau ac ymddygiadau swyddogion a ddaliwyd gan gamerâu a wisgir ar y corff. Mae'n helpu i hyrwyddo proffesiynoldeb ymhlith swyddogion a recriwtiaid. Byddent yn gwybod pa bethau posibl a all fynd yn anghywir yn gyhoeddus a sut i'w osgoi.

Gan fod yr holl nodweddion uchod yn tynnu sylw at lawer o effeithiau cadarnhaol defnyddio camerâu a wisgir ar y corff ar gyfer cymwysiadau plismona a gorfodaeth cyfraith, ni ddylid ystyried bod y camerâu eu hunain yn 'fwled hud'. Mae camerâu a wisgir ar y corff yn un o lawer o offer y gellir eu defnyddio gyda fframwaith plismona modern i wella effeithiolrwydd a diogelwch.

 

Casgliad:

I gloi pob agwedd a drafodwyd uchod, gallwn ddweud bod camerâu a wisgir ar y corff yn elfen hanfodol i'r busnesau modern. Mae defnyddio camerâu a wisgir ar y corff mewn amrywiol ddiwydiannau yn hanfodol ar gyfer twf a datblygiad eich gwlad. Y dyddiau hyn, gwelir y prif ddefnydd o gamerâu a wisgir ar y corff yn adrannau'r heddlu a milwrol ond mae'r erthygl hon wedi clirio'r holl gysyniadau ei bod yn rôl allweddol ym mhob busnes.

Mae hefyd yn bwysig cadw'r agwedd ar breifatrwydd yn y cofnod wrth bwysleisio ei ddefnydd ym mhob diwydiant. Mae'n amlwg bod ymddangosiad technolegau a rhwydweithiau cymdeithasol newydd wedi newid y ffordd y mae pobl yn ystyried eu preifatrwydd, ond gallai'r recordiadau a wneir gan y camerâu a wisgir ar y corff ganiatáu ar gyfer defnydd posibl o dechnoleg adnabod wynebau.

Mae defnyddio camerâu a wisgir ar y corff yn rhoi cyfle i swyddogion recordio sefyllfaoedd sensitif, ond hefyd i recordio y tu mewn i gartrefi preifat wrth arestio neu wneud ymchwil. O ran hynny, mae rhai asiantaethau gorfodaeth cyfraith wedi cymryd y safbwynt bod gan swyddogion yr hawl i gofnodi y tu mewn i dai preifat cyhyd â bod ganddyn nhw hawl gyfreithiol i fod yno. Mae hyn, o ganlyniad, yn tarfu ar breifatrwydd llawer o bobl nad yw'n dda i'r heddlu. Ni ddylid cyfaddawdu ar breifatrwydd rhywun.

 

Golygfeydd Cyfanswm 4459 Golygfeydd 3 Heddiw
Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

500 o Fentrau Gorau Singapore 2018 a 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

   Camera Ffrwd Byw 4G
   Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
    ↳ Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
    ↳ Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
    ↳ Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
    ↳ Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
    ↳ Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
    ↳ Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
    ↳ Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
    ↳ Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
    ↳ Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
    ↳ Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
    ↳ Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
    ↳ Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
    ↳ Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
    ↳ Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
    ↳ Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
    ↳ Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
    ↳ Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
    ↳ Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
    ↳ Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
    ↳ Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
    ↳ Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
    ↳ Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
    ↳ Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
    ↳ Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ 5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
    ↳ Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
    ↳ Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
    ↳ Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
    ↳ Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
    ↳ Erthyglau
    ↳ Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
    ↳ Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
   Camera Gwisg Corff
    ↳ BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
    ↳ BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
    ↳ BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
    ↳ BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
    ↳ BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
    ↳ BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
    ↳ BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
    ↳ BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
    ↳ BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
    ↳ BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
    ↳ OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
    ↳ BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
    ↳ BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
    ↳ BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
    ↳ Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
    ↳ Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
   Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
   Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
   Camera Pen-Set
   newydd
   Ystod Cynnyrch
   Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
    ↳ BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
    ↳ Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
    ↳ BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
    ↳ Clip Clip (BWA010)
    ↳ Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
    ↳ Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
    ↳ Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
    ↳ Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
    ↳ Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
    ↳ fideos
    ↳ BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
    ↳ Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
    ↳ Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
    ↳ Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
    ↳ Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
    ↳ BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
    ↳ Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
    ↳ Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
    ↳ Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
    ↳ Camera Button (SPY031)
    ↳ WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
    ↳ Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
    ↳ cynhyrchion
    ↳ Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
    ↳ Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
    ↳ Swyddi Rhestru
   fideo
    ↳ Ffilm Ffilmiau

Newyddion Diweddaraf