Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu

  • 0
Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu

Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu

Arferai fodoli amser pan oedd gweithwyr diogelwch cyhoeddus yn defnyddio'r camerâu a wisgir ar y corff, ond yn ddiweddar gwelwyd bod swyddogion preifat a gwarantau hyd yn oed yn defnyddio'r darn hwn o dechnoleg. Mae llawer o asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn dechrau gweld camera'r corff fel ffordd i adeiladu ymddiriedaeth gymunedol, darparu tystiolaeth y gellir ei gwirio a dal swyddogion yn atebol am eu gweithredoedd. Nawr mae llawer o adrannau heddlu wedi amsugno hyn ac mae'n prysur ddod yn gyfraith mewn rhai taleithiau. Yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd yn cael ei dderbyn yn eang, credir a disgwylir hyn yn fawr.

Gwelwyd bod llawer o gwmnïau diogelwch preifat yn mabwysiadu'r broses ond mae wedi bod yn araf, pam? Wel, bu heriau mawr yn bennaf o ran Angenrheidrwydd ac Arian.

Cost rhedeg

Gyda thechnoleg newydd sy'n dod i'r amlwg, mae'r gost o gael swyddog gyda chamerâu corff yn raddol yn dod yn hawdd ei fforddio. Ond nid yw hyn, fel mater o ffaith, yn ddibwys, gwelwn y gall grym cyhoeddus awgrymu'r arian sy'n ofynnol ar ei gyfer yn hawdd trwy grantiau'r llywodraeth a ffurfioldebau eraill ond mae hyn yn amhosibl iawn i asiantaethau diogelwch preifat. Ac fel y gwyddom fod cost eu cynnal yn raddol yn dod yn fwy na chyn dod yn llawer mwy na chost eu caffael i ddechrau. Daw hyn yn broblemus iawn ac mae'n dod â llawer o heriau yn enwedig pan fydd yn rhaid i ni ddelio â'r agwedd cynnal a chadw a storio.

Pan edrychwn ar y prif reswm y mae cwmnïau diogelwch preifat yn cael eu rhedeg, gwelwn ei fod yn union fel unrhyw fusnes arall lle mai'r prif nod bob amser yw gwneud elw. Pan fydd asiantau diogelwch preifat yn eistedd ac yn gofyn i'w hunain faint yw gwerth dod â'r camera a wisgir ar y corff, maent yn dechrau ffigur nad yw'n dod â llawer ac yn bendant nid yw'n talu eu busnes (elw doeth).

Hyfforddiant arbennig

Deellir yn raddol y gall camerâu a wisgir ar y corff fod yn offeryn hyfforddi gwych i wneud asiantau diogelwch yn well wrth gyflawni eu dyletswyddau. Ond cyn rhoi'r camerâu iddyn nhw eu defnyddio, mae'n rhaid cael rhywfaint o hyfforddiant arbennig ar gyfer y darn hwn o dechnoleg. Nid yw'n ddigon ei roi i unrhyw swyddog yn unig a gofyn iddo fynd i'w ddefnyddio, mae'n rhaid bod dealltwriaeth flaenorol a set benodol o reolau sy'n rhwym i'w ddefnyddio. Mae hyn yn arbennig yn cynnwys yr agwedd preifatrwydd, mae'n bwysig iawn nad yw preifatrwydd yn cael ei dorri. Mae'r polisïau ar ddefnydd (pryd ymlaen ac i ffwrdd) yn bwysig iawn er y gallai fod yn swnio'n sail ac yn ddibwys iawn. Mae hefyd yn bwysig hysbysu pobl eu bod yn cael eu recordio, mae hefyd yn bwysig iawn dysgu'r asiantau diogelwch sut i uwchlwytho a lawrlwytho'r data o'r camerâu. Mae'r holl hyfforddiant hwn yn sicr o fynd i gostau ac nid yw cwmnïau preifat yn gweld unrhyw bwynt wrth wneud hyn, maent yn aml yn teimlo ei bod yn ffordd i wario arian ar rywbeth nad yw mor bwysig. Mor anghywir ag y gallai swnio, mae cwmnïau preifat yn bennaf yn rhoi hyfforddiant elfennol a sylfaenol sydd o leiaf yn cwmpasu'r wlad ac yn nodi cyfraith i'w personél.

Problem gyda'r gyfraith

Mae llawer o achosion cyfreithiol yn cael eu ffeilio yn erbyn swyddogion diogelwch bob blwyddyn, gyda chymorth camerâu sy'n gwisgo'r corff. Mae'n hawdd setlo anghydfodau a mynd i'r afael â'r achosion hyn gyda phroflenni fideo. Nid yw swyddogion diogelwch preifat yn rhydd rhag y siwtiau hyn gan fod natur eu swydd eu hunain yn dra gwahanol i natur swyddog cyhoeddus, maent yn cael llai o achos cyfreithiol yn ei erbyn. Gwelir yn ystadegol fod yr heddlu fel arfer yn gorfod defnyddio grym y rhan fwyaf o'r amser. O ran heddlu preifat, nid yw ymchwil a gynhaliwyd wedi gallu dangos eu bod yn defnyddio grym na phobl mewn gwirionedd. Mae hyn yn ddealladwy fwy neu lai ar ôl cael y ffaith nad ydyn nhw'n arestio bob dydd neu'n gorfod ymchwilio fel mae'n rhaid i heddwas cyhoeddus wneud hynny. Mae gan ddiogelwch preifat hyd yn oed bolisi “ymarferol” sy'n eu hatal rhag cyffwrdd ag unrhyw un. Gyda'r math o weithgareddau y mae'r gwarantau preifat yn ymwneud â nhw, mae'n anodd iawn cyflwyno math o achos a allai ddenu achos cyfreithiol neu arestiad ffug yn ôl pob tebyg.

Goresgyniad preifatrwydd

Yn syml, mae goresgyn preifatrwydd unigolyn yn golygu ymyrryd â hawl unigolyn i gael ei adael ar ei ben ei hun, mae llawer o gwmnïau diogelwch bellach yn ymwneud â'r ffaith y gallai tystiolaeth o gamerâu corff wneud eu rhwymedigaeth gyffredinol yn uchel. Mae'n gwneud i'r cwmnïau hyn deimlo y gallai eu recordiadau fod yn ymwthiol ar breifatrwydd a thorri rhai deddfau yn rhywle. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r teimlad hwnnw y gallai hyd yn oed y recordiad ar ei ben ei hun fod yn beryglus i'r achos, yn naturiol, dylid ei olygu i ddiarddel neu brofi diniweidrwydd yn unig. Gan fod gorfodi'r gyfraith bellach yn gweld lluniau fel tystiolaeth a all gau achos a phrawf beth bynnag mae unrhyw un yn ei honni yn gyflym tra hefyd yn talu'r gost.

Mae perchnogion cadarn, fodd bynnag, yn gwybod nad ydyn nhw'n rhoi digon o hyfforddiant, felly ni fydd yn syndod os oes problem yn enwedig pan fyddant yn gwybod bod eu personél yn gyfyngedig o ran sgiliau a gallu, maent yn dechrau ofni'r ffaith bod esgeulus neu anghywir gellir darganfod a phrofi act hyd yn oed gyda'u tystiolaeth fideo. Mae'n un o'r pwyntiau allweddol wrth ddefnyddio camerâu gwisgo'r corff i fod wedi'u hyfforddi'n dda ac i weithredu'n briodol. mae'r rhain yn eiriau allweddol pwysig iawn. Fodd bynnag, mae rheolwyr diogelwch eisoes yn gwybod na fydd eu gwarchodwyr yn gwneud yn dda gan na chawsant eu hyfforddi'n iawn ar gyfer hyn. Mae hyn yn aml yn dod yn fater hynod bothersome, maen nhw'n gofyn i'w gwarchodwyr wylio ac adrodd yn bennaf ond heb gymryd unrhyw gamau yn erbyn unigolyn treisgar, blin, anfodlon neu uchel ar gyffuriau. Mae rhai hyd yn oed yn mynd cyn belled â dweud wrth eu hasiantau diogelwch i fynd â'u sodlau neu ddeialu 911 pan fydd sefyllfa'n mynd allan o reolaeth.

Deall beth sydd angen ei wneud

Mae'n bwysig iawn deall y defnydd o gamerâu corff, er mwyn osgoi cael trafferth gyda'r cyhoedd. Rôl unrhyw asiant diogelwch yw gwasanaethu, gallai gwasanaeth fod naill ai i'r cyhoedd neu i bwy bynnag sy'n eu llogi. Ond lawer gwaith, oherwydd y math o swyddi rhoddir gwarantau preifat fel gwyliwr, gwasanaeth cwsmeriaid neu hyd yn oed ataliaeth weledol. Yn aml nid oes angen eu harfogi â chamera wedi'i wisgo ar y corff.

Golygfeydd Cyfanswm 3939 Golygfeydd 3 Heddiw
Print Friendly, PDF ac E-bost

Ad a Ateb

Cyswllt

OMG Gofal Cwsmer

whatsapp

Singapore + 65 8333 4466

Jakarta + 62 8113 80221


e-bost: sales@omg-solutions.com
or
Llenwch y Ffurflen ymholiad a byddwn yn dychwelyd atoch o fewn 2 Hrs

Swyddfa Batam OMG Solutions @ Terfynell Fferi Harbourbay

Swyddfa Batam Solutions OMG @ Terfynell Harbwr-Bae-Fferi

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MZOOThkg_oU [/ embedyt]

Mae OMG Solutions wedi prynu uned swyddfa yn Batam. Ein ffurfiad o'r Tîm Ymchwil a Datblygu yn Batam yw darparu arloesedd cynyddol i wasanaethu ein cwsmeriaid newydd a phresennol yn well.
Ewch i'n Swyddfa yn Nherfynell Fferi Batam @ Harbourbay.

500 o Fentrau Gorau Singapore 2018 a 2019

Singapore Top 500 Enterprises 2018

Math o camera


Categorïau Tudalen

   Camera Ffrwd Byw 4G
   Erthyglau - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Gwyliadwriaeth a Chyfrinachedd Gorfodi'r Gyfraith yn Asia
    ↳ Yr Angen am Gamerâu Gwisgo'r Corff a'u Heffeithiau ar yr Heddlu a'r Cyhoedd
    ↳ Arloesi Technolegol Camera-Gwisg Corff Trwy'r Blynyddoedd
    ↳ Pam mae Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff yn helpu Gweinyddiaeth y Gyfraith?
    ↳ Effeithiau ar Warchodlu Diogelwch gan ddefnyddio Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff
    ↳ Breintiau defnyddio Camera Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Camera Corff-Worn: Tactegau a fydd yn Helpu mewn Ysbytai
    ↳ Cyflwyno Cydnabyddiaeth Wyneb ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Pwyntiau i'w Nodi cyn Prynu Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Diogelu Rhwydwaith y Llywodraeth gyda Chymorth Camera Gwisgo Corff
    ↳ Camerâu Corff Trosoledd i sicrhau Diogelwch Gweithwyr yn ôl Diwydiannau
    ↳ Cyflwyno Cynlluniau a Dysgu am Camera Gwisgo Corff
    ↳ Gweithdrefnau i Ddefnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Camerâu wedi'u Gwisgo ar y Corff: Gwella Cysylltiadau Gweithwyr Gofal Iechyd Cleifion mewn Ysbytai
    ↳ Disgwylir i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu gynnwys Cydnabyddiaeth Wyneb
    ↳ Dewis y Camera Priodas â Gwisg Corff
    ↳ Technegau Diogel a Ddefnyddir gan y Llywodraeth i Ddiogelu Llwyfan Camera Gwisgo Corff
    ↳ Buddion Camerâu Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cyflawni Rhaglen a Dosbarthiadau Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Dulliau Defnyddio Camera Corff-Worn
    ↳ Manteision Camera Gwisgo'r Corff mewn Ysbytai
    ↳ Hyrwyddo Cydnabyddiaeth Wyneb i Swyddogion Gorfodi'r Gyfraith Camera Gwisgo Corff
    ↳ Penderfynu ar y Camera Corff-Gwisgo Cywir
    ↳ Dulliau y gall y Llywodraeth eu defnyddio i Ddiogelu'r Rhwydwaith ar gyfer Camera Gwisgo Corff
    ↳ Defnyddioldeb Camerâu Gwisgo'r Corff gan Ddiwydiannau
    ↳ Cynllun Gosod ar gyfer Camera Gwisgo'r Corff a'r Wers a Ddysgwyd
    ↳ Canllawiau ar gyfer Defnyddio Camerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Mae Cydnabod yr Wyneb yn Dod i Gamerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ Dewis y Camera Corff-Worn Iawn
    ↳ Rhwydwaith Diogel Camera wedi'i Wisgo'r Corff i'r Llywodraeth
    ↳ Diwydiannau yn defnyddio Camerâu Gwisgo Corff
    ↳ Gweithredu Rhaglen Camera Gwisgo'r Corff Argymhellion a'r Gwersi a Ddysgwyd
    ↳ Cipolwg Preswyl ar Gamerâu Gwisgo'r Corff
    ↳ Cynnydd Technoleg Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ Buddion Posibl Camera Gwisgo'r Corff ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith
    ↳ Cwmni Diogelwch - Pa Effeithiau yw Camerâu Gwisgo Corff yr Heddlu
    ↳ 5 Pethau i'w Gwybod am Gamerâu Corff yr Heddlu
    ↳ Manteision defnyddio Camera Rhybudd Corff yr Heddlu
    ↳ Camerâu a Phreifatrwydd Corff yr Heddlu
    ↳ Sut mae camerâu gwisgo'r corff yn cynorthwyo gorfodi'r gyfraith?
    ↳ Effaith Camerâu Gwisgo'r Corff ar Warchodlu Diogelwch
    ↳ Erthyglau
    ↳ Buddion camerâu gwisgo corff yr Heddlu
    ↳ Canfyddiadau dinasyddion o gamerâu a wisgir ar y corff
   Camera Gwisg Corff
    ↳ BWC095 - Camera Gwisgo Corff Batri Symudadwy OMG
    ↳ BWC094 - Camera Gwisgo Corff Mini Fforddiadwy OMG
    ↳ BWC089 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Ysgafn Ysgafn OMG 16 Awr Hir (Angle Eang 170-Gradd)
    ↳ BWC090 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Pwysau Ysgafn OMG ar gyfer Gwarchodlu Diogelwch (Angle Eang 170-Gradd 12 Hrs Gweithio)
    ↳ BWC081 - Camera Gwisgo Corff Heddlu WIFI OMG Ultra Mini (140 Gradd + Gweledigaeth Nos)
    ↳ BWC075 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Bach Lleiaf y Byd OMG
    ↳ BWC074 - Camera Gwisg Corff Corff Pwysau Ysgafn OMG gyda Chywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB [Dim Sgrin LCD]
    ↳ BWC058 - Camera Gwisgo Corff Mini OMG - Cywasgiad Fideo Gwych - 20-25 awr ar gyfer 32GB
    ↳ BWC061 - OMG Oriau Hir [16 Awr] Camera Gwisgo Corff Cofnodi
    ↳ BWC055 - Camera Gwisg Corff Mini Mini Cerdyn SD Symudadwy OMG
    ↳ OMG Pwysau Ysgafn WIFI Camera Gwisgo Corff Camera, Fideo 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
    ↳ BWC041 - Camera Gwisgo Corff Bathodyn OMG
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG Mini, Fideo 2K (SPY195)
    ↳ BWC010 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG, 1296p, 170Deg, 12 Awr, Night Vision
    ↳ BWC004 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Casio Ruggedized OMG
    ↳ BWC003 - Camera Gwisgo Corff Heddlu Mini OMG
    ↳ Camera Botwm Gwisgadwy OMG, Recordydd Fideo a Weithredir gan Gynnig (SPY045B)
    ↳ Camera 12MP Diogelwch Gwisgadwy Cludadwy OMG WIFI, 1296P, H.264, Rheoli ap (SPY084)
   Affeithwyr Camera Gwisgo'r Corff
   Gorsaf Docio Camera Gwisgo'r Corff
   Camera Pen-Set
   newydd
   Heb Gategori - Camera Gwisgo'r Corff
    ↳ BWC071 - Camera Gwisgo Corff Mini Ychwanegol
    ↳ BWC066 - Cam Bwled Pen Camera Corff yr Heddlu ar gyfer Helmet
    ↳ Sicrhewch fod Camera Corff Wedi'i Wneud yn Ddiogel gydag Amgryptio [Gyda LCD Screen] (BWC060)
    ↳ BWA012 - Gorsaf Docio Porthladdoedd 10 - System Rheoli Tystiolaeth
    ↳ Clip Clip (BWA010)
    ↳ Camera Mini Body Worn Police, 12MP OV2710 140 Camera Gradd, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Gwaith Hir-amser (BWC053)
    ↳ Camera Helmet Gweithredu Chwaraeon Gwisgadwy Mini OMG Wifi (BWC049)
    ↳ Camera Mini Spy - Camera Pocket Pen Cudd 170 Gradd Lens Angle (SPY018)
    ↳ Camera Gwisgo Corff 4G Fforddiadwy OMG (BWC047)
    ↳ Camera Gwydr Corff Gwydriau Smart (BWC042)
    ↳ fideos
    ↳ BWC040 - Camera Gwisgo Corff HD Fforddiadwy
    ↳ Batri Symudadwy - Camera Gwisgo'r Corff (BWC037)
    ↳ Camera Cludo'r Corff - Gorsaf Docio 8 Ports (BWC036)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - 3G, 4G, Wi-Fi, Ffrydio byw, Rheoli o bell yn fyw, Bluetooth, APP Symudol (IOS + Android), recordiad parhaus 8hrs, rheoli sleidiau cyffwrdd. (BWC035)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Camera Corff Wifi (BWC034)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650, Cerdyn storio adeiledig (BWC033)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC031)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 140Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, GPS wedi'i ymgorffori (BWC030)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, 170Degree Ongl eang, storfa 128GB Max, math batri symudadwy (BWC028)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Ambarella A7LA50, ongl 170 Gradd Eang, storfa 128GB Max (BWC026)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - chipset Novatek 96650 (BWC025)
    ↳ Camera Gwisgo'r Corff - Dau fatris 2500mAh y gellir eu newid (BWC024)
    ↳ Cerdyn SD Allanol Camera Wedi'i wisgo gan y Corff (BWC021)
    ↳ Camera Gwisg Corff OMG 4G (BWC012)
    ↳ Batri Symud Corff GPS Batri Symudadwy [140deg] (BWC006)
    ↳ BWC007 OMG - Camera Gwisg Corff Corff Ambarella A12 / Fideo WIFI Ffrwd Fyw / Oriau Gwaith Hir
    ↳ Gorsaf Docio Camera Gwisgo Corff Porthladd OMG 12 (BWC001)
    ↳ Camera Fideo Spy Cudd Mini (SPY006)
    ↳ Camera Fideo Pocket Pen Spy Cudd (SPY009)
    ↳ Camera Button (SPY031)
    ↳ WIFI Pen Camera DVR, P2P, IP, 1080P Recordydd fideo, App App (SPY086)
    ↳ Cofnodi Cyfarfod WIFI Pen, H.264,1080p, Canfod Cynnig, Cerdyn SD Max 128G (SPY091)
    ↳ cynhyrchion
    ↳ Recordydd Llais Digidol a Fideo, Fideo 1080p, Llais 512kbps, Cylchdro Deg 180 (SPY106)
    ↳ Rheoli Camera Gwisgo Corff / Tystiolaeth Ddigidol (BWC008)
    ↳ Swyddi Rhestru
   fideo
    ↳ Ffilm Ffilmiau

Newyddion Diweddaraf